Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi Điều 10 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh

Ngày đăng: 19/02/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Công văn số 142/STC-HCSN ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Sở Tài chính về việc điều chỉnh Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi Điều 10 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang (Đính kèm).

Để hoàn chỉnh Tờ trình và dự thảo Quyết định trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị quý cơ quan, đơn vị tham gia đóng góp ý kiến

Văn bản đính kèm:

Công văn số:178/SKHCN-KHTC V/v tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi Điều 10 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh

Công văn số:4749/VPUBND-KTN Về việc thực hiện mức chi theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTCBKHCN

Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi Điều 10 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Dự thảo Tờ trình Về việc sửa đổi Điều 10 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định định mức chi đối với đề tài, dự án  khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước  trên địa bàn tỉnh An Giang

các tin khác