Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang

Ngày đăng: 12/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 2644/VPUBND-NC ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh về ý kiến đối với đề nghị xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật năm 2020 của UBND tỉnh, 

Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang. Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 38/2018/QĐUBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang; Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Nhằm hoàn thiện dự thảo gửi Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu bổ sung đóng góp ý kiến cho dự thảo (kèm theo).

Văn bản đóng góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị vui lòng ký số hoặc scan văn bản gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trên phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành (iOffice) và địa chỉ email: ndthuan@angiang.gov.vn (không gửi văn bản giấy) đến hết ngày 26/11/2020 để Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo. Sau thời gian nêu trên, các cơ quan không có ý kiến phản hồi xem như thống nhất. Rất mong nhận được sự quan tâm và đóng góp ý kiến của quý cơ quan, đơn vị. 

Tải về: Văn bản dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang

 

các tin khác