Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 24/02/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 61/UBND-KTTH ngày 27/01/2021 về việc xử lý kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh về chuyên đề giá và Công văn số 546/VPUBND-KTTH ngày 03/02/2021 về việc xây dựng, ban hành Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.

Sở Tài chính xây dựng dự thảo“Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 37 Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang; Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan tham gia ý kiến cho bản dự thảo Quyết định

Văn bản góp ý đính kèm:

Công văn số:390/STC-GCS V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh An Giang

Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh An Giang 

Tờ trình Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh An Giang

các tin khác