Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh

Ngày đăng: 05/02/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 546/VPUBND-KTTH ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh về việc xây dựng, ban hành Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh; trong đó, chấp thuận cho ban hành“Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số

38/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh quy định giá cho thuê sử dụng hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang”; thời gian hoàn thành vào quý I/2021.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6235/VPUBND-KTTH ngày 10/12/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh; trong đó “Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên
quan xem xét, báo cáo đề xuất UBND tỉnh về nội dung đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế”.

Theo Tờ trình số 2028/TTr-BQLKKT ngày 16/11/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; trong đó, đề nghị bổ sung quy định thời điểm bắt đầu thu tiền cho thuê sử dụng hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang: Kể từ
ngày khởi công xây dựng theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp vào Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh quy định giá cho thuê sử dụng hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét và được chấp thuận tại Công văn số 6660/VPUBND-KTTH ngày 30/12/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh; Sở Tài chính dự thảo “Quyết định sửa đổi, bổ
sung một số điều của Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh quy định giá cho thuê tiền sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 37 Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang; Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan tham gia ý kiến cho bản dự thảo Quyết định

Văn bản góp ý đính kèm:

Công văn số:308/STC-GCS An Giang, ngày 05 tháng 02 năm 2021 V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh

Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá cho thuê sử dụng hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Tờ trình Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá cho thuê tiền sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

các tin khác