Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh An Giang

Ngày đăng: 17/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định Thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh An Giang trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Hành chính công thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trung tâm có chức năng hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ, các quy định pháp luật có liên quan và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh An Giang.

Về cơ cấu tổ chức gồm Lãnh đạo Trung tâm (Giám đốc Trung tâm là một Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm nhiệm và không quá 02 Phó Giám đốc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm); Các Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm, gồm: Phòng Hành chính - tổng hợp, Phòng Tiếp nhận - xử lý và trả kết quả.

Biên chế chuyên trách của Trung tâm được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc tại Trung tâm hang năm. Căn cứ vào số lượng thủ tục hành chính, khối lượng công việc liên quan, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành và các cơ quan ngành dọc quyết định số lượng cử công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 
Nguồn: Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 14/5/2019
ĐV