Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang đánh giá kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 01/08/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 01/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị do đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân chủ trì.

Responsive image

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang luôn ra sức phấn đấu, cố gắng vượt qua những khó khăn, thử thách và đạt được nhiều thành tựu đáng kể, cụ thể: Đã hoàn thành nhiệm vụ giải phóng tỉnh, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, bước đầu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển tỉnh nhà, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, trong đó, Đảng bộ luôn quán triệt sâu sắc và kiên định theo chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đảng bộ đã có nhiều sáng tạo, góp phần vào đường lối đổi mới toàn diện của Đảng, luôn coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đồng thời ra sức xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhận diện đầy đủ thời cơ và thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn. Đưa kinh tế xã hội phát triển khá rõ nét qua từng năm, có 8/15 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện vượt và đạt ít nhất trên 70% so kế hoạch ; GRDP năm sau cao hơn năm trước (năm 2016 tăng 4,47%; năm 2017 tăng 4,5%; năm 2018 tăng 6,52%).

Xây dựng Đảng bộ thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh và trong toàn xã hội, Đảng bộ luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt trong mỗi giai đoạn cách mạng, luôn ý thức tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, Đảng bộ có 16 đảng bộ trực thuộc (11 đảng bộ huyện, thị, thành phố và 4 đảng bộ khối, ngành), 889 tổ chức cơ sở đảng với 61.136 đảng viên, chiếm trên 2,84% dân số.

Quan tâm chăm lo, xây dựng đào tạo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, các cấp ủy Đảng trong tỉnh luôn chú trọng đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ làm nguồn kế tục sự nghiệp cách mạng của thế hệ cha anh. Đảng bộ cũng có nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch hành động về công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Các nghị quyết, chương trình, kế hoạch về giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ... đều đề cập nhiệm vụ giáo dục, chăm lo thế hệ trẻ, coi thanh niên là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên cơ sở quan điểm “xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước”.

Góp phần cùng cả nước xây dựng tinh thần quốc tế vô sản chân chính, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nâng cao vị thế đất nước trong hội nhập quốc tế, suốt 89 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ An Giang luôn thực hiện theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng về giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa quốc tế vô sản, đoàn kết với giai cấp vô sản thế giới, với các dân tộc bị áp bức.

Qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rút ra những bài học về tinh thần lạc quan và bản lĩnh khoa học cách mạng của Đảng; sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng là nhân tố quyết định thành công trong mọi nhiệm vụ; thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình; sự quan tâm đặc biệt sâu sắc tới thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước; chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân; tinh thần cống hiến cho lý tưởng cách mạng.

Bên cạnh đó, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đúng với chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh, cụ thể: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Định kỳ kiểm tra, giám sát và giao ban việc thực hiện tại địa phương, đơn vị. Quan tâm lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và xác định nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ nét. Thực hiện đúng phương trâm "trên trước, dưới sau", "trong nước, ngoài sau", nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu thể hiện rõ nét hơn vai trò nêu gương, chuyển biến tích cực.Tổ chức học tập, sinh hoạt thường xuyên nội dung chuyên đề toàn khoá, chuyên đề hàng năm và chuyên đề của Tỉnh trong sinh hoạt chi bộ với nhiều hình thức. Công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các điển hình tiêu biểu được tăng cường với nhiều hình thức đa dạng.

Responsive image

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị của Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân đã biểu dương những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền, các tập thể, cá nhân trong thực hiện 50 năm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 

Đồng chí Bí thư nhấn mạnh: Năm 2019 là năm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); 70 năm Bác viết tác phẩm “Dân vận” (1949 - 2019); 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969 - 2019).Vì vậy, việc thực hiện có hiệu quả chủ đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong năm 2019 và các năm tiếp theo chính là góp phần Thực hiện nghiệm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đối với tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cần quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về “dân làm gốc”; chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân tự do sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, cần quan tâm thực hiện nhiêm túc các quy định, quy chế của Trung ương, để góp phần thực hiện thắng lợi chuyên đề năm 2019.

Đối với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu, cần chủ động, tích cực trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường; phát huy sức dân, huy động nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu đề ra vì lợi ích của nhân dân. Nghiêm túc thực hiện yêu cầu về tiếp xúc, trao đổi, đối thoại với nhân dân, cấp uỷ, chính quyền phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời”. Từng địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động trong việc lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết. Chú trọng việc nghiên cứu, tìm tòi một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính đột phá để thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét. Trong đó, đồng chí đề nghị trong năm 2019, ít nhất mỗi cấp uỷ đề ra một nội dung đột phá gắn với chủ đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân để thực hiện. 

 Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong đội ngũ cán bộ.  Tự giác thực hiện nghiêm Quy định 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Những điều đảng viên không được làm”, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đặc biệt, yêu cầu từng cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Ðảng, Nhà nước và của nhân dân. 

Responsive image
 
Responsive image

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Dịp này, Tỉnh ủy An Giang đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể, 10 cá nhân (đại diện cho 114 tập thể, 147 cá nhân được khen thưởng) đã có thành tích xuất sắc trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018./.

Như Hùng