Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định mức thu, chế độ nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng ...

Ngày đăng: 09/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 3422/VPUBND-KTTH, ngày 12 tháng 07 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu kinh tế cửa khẩu An Giang, trong đó có nội dung: “Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh xây dựng đề án thu phí phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu kinh tế cửa khẩu An Giang và tiếp tục lấy ý kiến góp ý của các Sở, Ban, ngành, địa phương nơi có cửa khẩu làm cơ sở để thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2020”.

Ban Quản lý Khu kinh tế đã xây dựng, hoàn chỉnh Đề án thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu kinh tế cửa khẩu An Giang trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các Sở, Ban, Ngành,2 Đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tham gia đóng góp ý kiến và ý kiến Sở Tài chính thẩm định.

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thực hiện, Ban Quản lý Khu kinh tế dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang gửi đến các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tham gia đóng góp ý kiến.

Văn bản góp ý đề nghị Quý cơ quan gửi qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice và qua địa chỉ email: banqlkkt@angiang.gov.vn đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2020 để Ban Quản lý Khu kinh tế tổng hợp gửi Sở Tư pháp thẩm định, làm cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ban Quản lý Khu kinh tế kính đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã quan tâm, xem xét có ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và Nghị quyết nêu trên. 

Văn bản góp ý đính kèm:

- Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu kinh tế tỉnh An Giang.

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu kinh tế tỉnh An Giang

 

các tin khác