Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 20/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nông thôn ngày càng đổi mới và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Do đó, sau khi có chủ trương của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã khẩn trương triển khai công tác xây dựng Chương trình, kế hoạch thực hiện ngay.

Công tác tuyên truyền quán triệt Nghị quyết, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở được quan tâm. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và của nhân dân về Chương trình MTQGXDNTM đã chuyển biến, có sức lan tỏa sâu rộng và rõ nét; vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM đã từng bước được xác định rõ ràng, qua đó đã khuyến khích, động viên được người dân tham gia đóng góp tiền của. công sức, đất đai để cùng chung sức xây dựng nông thôn mới.

Đảng bộ, chính quyền, đặc biệt là Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh đã có những đột phá trong công tác điều hành, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát từng công việc cụ thể, tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời cho ý kiến và chủ trương của từng ban ngành, từng xã để thực hiện các mục tiêu của chương trình. Kết cẩu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, kinh tế xã hội được quan tâm: Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật khoa học vào sản xuất được đẩy mạnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng cường liên kết sản xuất hàng hoá, kết hợp với đẩy mạnh phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển biến tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp; tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; từ đó thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm bền vững qua từng năm.

Kết quả thực hiện các mục tiêu của Chương trình của tỉnh, đến nay có 03 đơn vị cấp huyện hoàn thành Chương trình NTM; trong đó có 01 huyện NTM (Thoại Sơn), 02 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (TP. Châu Đốc và TP. Long Xuyên) được Thủ tướng Chính phủ công nhận; Có 54/119 xã đạt chuẩn xã NTM đạt tỷ lệ 45,38% (tính đến tháng 9/2019), ước đến 12/2019, toàn tỉnh có thêm 07 xã đạt chuẩn, nâng tổng số lên 61/119 xã đạt chuẩn xã NTM, đạt tỷ lệ 51,26%; tăng 48 xã so với giai đoạn (2011-2015) và hoàn thành mục tiêu Chương trình sớm hơn 01 năm so với lộ trình, kế hoạch của tỉnh; Bình quân toàn tỉnh đạt 15 tiêu chí/xã (tăng 8,74 tiêu chí/xã so với giai đoạn 2010-2015); Toàn tỉnh không còn xã dưới 07 tiêu chí. Hệ thống giáo dục và đào tạo phát triển về quy mô và chất lượng; mạng lưới trường lớp được đầu tư rộng khắp. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn được tăng cường; lao động được giải quyết việc làm ổn định hàng năm; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với Chương trình xây dựng NTM và nhiều chương trình khác ngày càng đi vào chiều sâu. Các thiết chế văn hóa tiếp tục được đâu tư, nâng cấp. Nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng trên địa bàn tỉnh được quy hoạch, đầu tư nâng cấp, tôn tạo và đưa vào khai thác. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của các đổi tượng bảo trợ xã hội, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng khó khăn luôn được cải thiện.

Nhìn chung, cán bộ phụ trách thực hiện Chương trình MTQGXDNTM từ huyện đến cơ sở đều có kinh nghiệm, nhiệt huyết, am hiểu được mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình; luôn có sự chủ động trong công việc thể hiện qua tinh thần trách nhiệm và sáng tạo nhiều cách làm hay góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn huyện NTM.

Tuy nhiên tiến độ xây dựng NTM thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn ngân sách Trung ương phân bổ chương trình còn hạn chế trong khi nhiều xã có rất nhiều chỉ tiêu cần vốn hỗ trợ của Nhà nước. Một số chỉ tiêu tuy đạt nhưng tỷ lệ chưa cao hoặc thiếu bền vững như: Bảo hiểm y tế, môi trường, thu nhập, hộ nghèo; Chuyển dịch cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp chưa thật sự đột phát. Việc thực hiện liên kết trong sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân đã được hình thành bước đầu đã đem lại những kết quả nhất định. Tuy nhiên, mối liên kết này vẫn còn thiếu tính bền vững, nhất là khi giá bán sản phẩm trên thị trường biển động theo hướng giảm thì phần thiệt hại luôn thuộc về người nông dân trực tiếp sàn xuất, nên việc đầu tư tái sản xuất mở rộng quy mô còn hạn chế; Vẫn còn một bộ người dân chưa thông hiểu được Chủ trương, Chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chưa nhiệt tình tham gia tổ chức thực hiện, còn tư tưởng ỷ lại. trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Việc huy động nguồn lực trong dân có lúc gặp không ít khó khăn; Điều kiện hạ tầng kinh tế - xã hội trước khi thực hiện Chương trình, tỷ lệ đạt chuẩn thấp, thiếu sự đồng đều giữa các địa phương, đặc biệt là hệ thống đường giao thông nông thôn, trường học cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, cần nguồn lực đầu tư lớn.

Từ những thuận lợi và khó khăn trên, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh định hướng kế hoạch thực hiện chương trình giai đoạn 2021 - 2025: Phấn đấu thêm 28 xã đạt xã NTM giai đoạn 2021 - 2025; 100% xã đạt chuẩn xã NTM giai đoạn 2010 - 2020 tiếp tục giữ vững tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định; Có ít nhất 03 xã/huyện phấn đẩu đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, đảm bảo tính bền vững của Chương trình; Tổ chức thực hiên tốt các cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực đầu tư phục vụ chương trình xây dựng NTM; Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cẩu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao vào sản xuất; Đổi mới các hình thức tổ chức kinh tế, liên kết, hợp tác trong sản xuất kinh doanh, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể; Thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm; Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người lao động; Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy vai trò của mắt trận đoàn thể các đoàn thế huyện và xã trong xây dựng NTM./.

Trần Văn Bút