Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phú Tân: tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng: 19/02/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Theo báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCƠCS) năm 2018 của Ban Chỉ đạo huyện Phú Tân, năm qua, các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDCƠCS gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;… từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong cơ quan, đơn vị và toàn xã hội.

Responsive image
 

>BCĐ huyện, Ban Tổ chức thực hiện QCDC của cơ quan, đơn vị cấp huyện và xã, thị trấn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, chủ động đề ra chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, sát hợp và thực hiện có hiệu quả.

Ban Chỉ đạo huyện (BCĐ), Ban Tổ chức thực hiện (BTC) QCDC ở cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn thường xuyên tham mưu cấp ủy kịp thời ban hành quyết định củng cố BCĐ, BTC thực hiện, Tổ thư ký giúp việc BCĐ, BTC thực hiện QCDCƠCS, đồng thời quan tâm việc xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện QCDCƠCS năm 2018; điều chỉnh thang điểm từng nội dung chi tiết trong bảng điểm thi đua để phù hợp thực tế ở địa phương và đánh giá đúng thực chất hơn; thực hiện tốt kế hoạch khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện QCDCƠCS 6 tháng đầu năm và cuối năm theo kế hoạch, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để thực hiện tốt hơn; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả việc thực hiện QCDCƠCS trên địa bàn huyện.

Tiếp tục quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị về mục đích, yêu cầu, nội dung Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và địa phương, đã thực hiện tốt quy chế giám sát, phản biện đúng theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo huyện. Qua việc xây dựng và thực hiện QCDCƠCS gắn với việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW đã phát huy được tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, làm giảm đáng kể những, hạn chế, thiếu sót; ngày càng củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Cấp ủy, lãnh đạo chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm giám sát, kiểm tra việc thực hiện và sự phối hợp thực hiện QCDC giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được phát huy tích cực từ công tác quán triệt đến xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, nên mọi hoạt động đi vào nền nếp. Định kỳ sơ kết 6 tháng, tổng kết hàng năm;... Đồng thời, tiến hành khảo sát trực tiếp 16 đơn vị (12 xã, 04 ban, ngành huyện), kiểm tra trực tiếp 30 đơn vị (18 xã, thị trấn; 06 ban, ngành huyện; 01 trường THPT; 05 đơn vị loại hình doanh nghiệp). 

Nhìn chung, việc thực hiện QCDCƠCS luôn được quan tâm chỉ đạo gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và cơ sở, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Đảng (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”,...Qua kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, BCĐ xét đề nghị tặng Giấy khen của UBND huyện đối với 18 tập thể, 25 cá nhân.

Theo báo cáo, việc thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn (theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11) trong năm 2018 đã tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Kết quả đánh giá có 12/18 xã, thị trấn xếp loại Xuất sắc, 06/18 xã, thị trấn xếp loại Khá.

Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP) năm 2018 đối với cơ quan, đơn vị ngành huyện, có 38/53 cơ quan, đơn vị xếp loại Xuất sắc; 15/53 cơ quan, đơn vị xếp loại Khá. 

 Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc: đối với doanh nghiệp, công ty cổ phần, công ty TNHH (theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP) năm 2018 có 12/17 công ty, doanh nghiệp xếp loại Xuất sắc; 05/17 công ty, doanh nghiệp xếp loại Khá.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, BCĐ xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 là  tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương (khóa XII), cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ... Tăng cường xây dựng các chuyên mục về thực hiện QCDCƠCS để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các ngành liên quan cần nghiên cứu xây dựng mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến để nhân rộng....

Tăng cường phối hợp hoạt động giữa các tổ chức và cơ quan trong hệ thống chính trị về thực hiện QCDCƠCS, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện, kiểm tra thực hiện QCDC năm 2019; kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện để động viên và nhân rộng./.

HP- PT