Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang đẩy mạnh triển khai công tác phụ nữ trong tình hình mới

Ngày đăng: 28/12/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 23/8/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác phụ nữ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nhằm xác định vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu các ngành, các cấp trong việc thực hiện công tác phụ nữ, phát huy vai trò, vị trí của phụ nữ trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, cơ quan, tổ chức với các cấp Hội phụ nữ bảo đảm cho các cấp Hội tham gia xây dựng chính quyền, đảm nhiệm một số nhiệm vụ trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Theo đó, để tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác phụ nữ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang cần phải nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; thực hiện các chính sách liên quan đến công tác phụ nữ và bình đẳng giới; xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.

Cạnh đó, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 21-CT/TW, Kế hoạch số 52-KH/TU của Ban Bí thư đến với mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền sâu rộng trong xã hội nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm về vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, Chỉ thị số 21-CT/TW, kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Đề thực hiện tốt công tác phụ nữ trong tình hình mới, UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Là đầu mối, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung của Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch.

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Theo chức năng, nhiệm vụ quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 21- CT/TW tại cơ quan, đơn vị; phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết số 11-NQ/TW, Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, các tổ chức chính trị - xã hội và các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW; tăng cường công tác phối hợp với các cấp Hội phụ nữ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền sâu rộng quan điểm, mục tiêu, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em,…/.
 

Nguồn: KH số 533/KH-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh

Phùng Nhung