Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua góc nhìn của người làm công tác Mặt trận

Ngày đăng: 27/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Cách đây năm mươi năm về trước, ngày 02/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi, để lại cho đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế niềm tiếc thương vô hạn. Bốn năm trước lúc đi xa (1965-1968) Người đã chắc lọc tình cảm và suy nghĩ của mình viết nên Bản Di chúc thiêng liêng, kết tinh trong đó những điều cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để lại cho chúng ta.

Responsive image
 

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Di chúc không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm thiêng liêng, sự trân trọng của mỗi đảng viên, cán bộ và nhân dân ta đối với Bác Hồ kính yêu trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay. Di chúc cô đọng súc tích là sự tổng kết lý luận và thực tiễn về sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc Việt Nam, là lý luận về đổi mới và tương lai phát triển của đất nước. Trong đó, nội dung đối với chúng tôi là những người làm công tác Mặt trận đặc biệt quan tâm là Bác đã dành những tâm huyết sâu sắc để dặn lại các thế hệ mai sau về vấn đề đoàn kết và đây cũng là nội dung xuyên suốt trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tư tưởng đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nguồn gốc hình thành từ nhiều yếu tố kết tinh lại, đó là: Truyền thống của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại và chủ nghĩa Mác-Lê Nin. Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, vì theo Người, đoàn kết có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành bại của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn xác định đoàn kết là tư tưởng chiến lược lâu dài và nhất quán. Lời huấn thị nổi tiếng của Người:

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công.

Đã trở thành phương châm hành động của toàn Đảng, toàn quân ta và thực sự đã phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để giành thắng lợi trong mỗi thời kỳ lịch sử. Hình ảnh Bác đứng lĩnh xướng cho bài hát “ Kết đoàn ” đã trở thành biểu tượng đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Năm 1946 khi chúng ta vừa giành chính quyền từ cuộc khởi nghĩa Cách mạng Tháng 8 thành công. Bác nói một điều vô cùng ý nghĩa: “Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi, 5 ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài, nhưng ngắn dài đều hợp ở nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác. Nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng, đại độ, ta phải nhận ra rằng đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường ta phải lấy tinh thần nhân ái mà cảm hóa họ, có như thế mới thành đoàn kết. Có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn vẻ vang ”. Được biết trong toàn bộ 1.921 bài nói chuyện, bài viết của Người được in trong bộ sách “ Hồ Chí Minh toàn tập” có tới 839 bài Người đề cập đến vấn đề đoàn kết và trong Di chúc trước lúc đi xa Người cũng đã căn dặn: “ Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân tộc ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Hình ảnh giữ gìn con ngươi của mắt mình được Bác dùng là hình ảnh sâu sắc và lắng đọng nhất, gợi nên ý nghĩa sâu xa trong suy nghĩ của Người. 

Responsive image
 

Theo Người, đại đoàn kết dân tộc không chỉ dừng lại ở quan niệm, tư tưởng, ở những lời kêu gọi chung chung, mà phải trở thành một chiến lược cách mạng, thành khẩu hiệu của toàn Đảng, toàn dân tộc. Nó phải trở thành sức mạnh vật chất, một lực lượng mạnh có tổ chức. Tổ chức đó chính là Mặt trận dân tộc thống nhất. Trãi qua 89 năm hình thành và phát triển, từ Hội phản đế đồng minh- hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam cho đến Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Mặt trận Việt Minh, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam và đến nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trở thành một trong những di sản đáng giá nhất của cách mạng Việt Nam, vẫn là ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết dân tộc.

Qua hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Vai trò của MTTQ Việt Nam tiếp tục được khẳng định và nâng cao trong đời sống chính trị-xã hội. Mối quan hệ gắn bó giữa Mặt trận và các tầng lớp nhân dân ngày càng được tăng cường. Đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được hoàn thiện và thể chế hóa bằng các chính sách pháp luật. Các tầng lớp nhân dân chung sức, chung lòng cùng Đảng, Nhà nước vượt qua khó khăn, thử thách, giữ gìn sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và tiếp tục nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thực hiện Di chúc của Bác, năm mươi năm qua, các thế hệ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta lúc nào cũng giương cao ngọn cờ đại đoàn kết. Đoàn kết trong Đảng, đoàn kết dân tộc. Sức mạnh đại đoàn kết đã giúp đất nước vượt qua khó khăn thử thách, giành được những thắng lợi lớn. Dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, chúng ta bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ thành công công cuộc đổi mới. Đại hội XII Đảng ta tiếp tục khẳng định: “ Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác và các quan điểm của Đảng ta về đại đoàn kết dân tộc; trong nhiều năm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp trong tỉnh luôn quan tâm và tham mưu cho cấp ủy có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả để ngày càng tạo được sự đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh. 

Trong công tác tuyên truyền nắm dư luận xã hội, ngoài những cách làm truyền thống như trước đây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động biên soạn ngắn gọn tài liệu 2 thứ tiếng Việt Nam - Campuchia cung cấp cho MTTQ và các vị chức sắc, chức việc tiêu biểu ở các huyện có đông đồng bào Khmer để thực hiện công tác tuyên truyền; hàng tháng, thiết kế bảng hỏi liên quan đến các vấn đề bức xúc của người dân, cung cấp cho khoảng 500 vị báo cáo viên, cộng tác viên, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện để nắm tình hình. Hàng năm, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ngành liên quan tổ chức các cuộc điều tra nắm dư luận xã hội (DLXH) về những vấn đề bức xúc, những vấn đề người dân quan tâm; tổ chức tọa đàm về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền...

Từ những cách làm trên, công tác tuyên truyền của MTTQ ngày càng đạt hiệu quả, việc nắm thông tin DLXH trong các tầng lớp nhân dân nội dung ngày càng phong phú, đa dạng, độ tin cậy cao; thông tin có tính định lượng, kịp thời phản ánh với cấp ủy và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có giải pháp phù hợp, tạo sự đồng thuận xã hội. Kết quả của các cuộc điều tra nắm DLXH là một trong những cơ sở quan trọng góp phần nâng cao chất lượng Thông báo Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền trình bày tại các kỳ họp HĐND các cấp trong tỉnh.

Bên cạnh đó, thường xuyên duy trì các cuộc gặp gở trao đổi, thăm viếng lẫn nhau giữa các tổ chức tôn giáo, dân tộc nhân những ngày lễ quan trọng của các tôn giáo do MTTQ tỉnh tổ chức. Hàng năm tổ chức cho các vị chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu trong tỉnh đi tham quan, tìm hiểu các di tích văn hóa, lịch sử cách mạng của dân tộc như: Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Côn Đảo, các di tích lịch sử cách mạng tại tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam...

Thông qua các hoạt động trên, góp phần giáo dục truyền thống, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động trong các tín đồ tôn giáo, bà con các dân tộc nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch nhằm làm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, qua đó đã tạo điều kiện cho các vị chức sắc, chức việc, tôn giáo, dân tộc tìm hiểu, giao lưu trao đổi trong không khí vui tươi phấn khởi góp phần làm tăng thêm tinh thần đoàn kết thân thiện trong khối đại đoàn kết dân tộc.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động ngày càng được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; nhiều mô hình, cách làm hay thiết thực, hiệu quả ngày càng phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. 

Song song đó, MTTQ một số địa phương trong tỉnh duy trì thường xuyên việc tham mưu cho cấp ủy tổ chức các cuộc đối thoại, lắng nghe những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân; nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, đất đai, môi trường...; từ đó hạn chế được tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo vượt cấp, xây dựng được niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương; tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo ở địa phương. Bình quân hàng năm Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền từ khoảng 100 đến 150 tỷ đồng để hỗ trợ cất mới, sửa chữa hàng ngàn căn nhà Đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà, trợ giúp khó khăn đột xuất, hỗ trợ học hành, khám chữa bệnh, sản xuất cho hàng trăm ngàn lượt hộ nghèo, hộ khó khăn và thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. 

Có thể nói, với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Thường trực Tỉnh ủy; Hướng dẫn tận tình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng với sự năng động sáng tạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thời gian qua các hoạt động của MTTQ, đã tạo được sự đồng tình, phấn khởi trong các tôn giáo, các dân tộc và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc tỉnh nhà. 

Trong thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm góp phần xây dựng tỉnh An Giang, quê hương Bác Tôn kính yêu ngày càng giàu đẹp, văn minh và tiến bộ./. 

                                                                                  Thanh Khiết