Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phú Tân triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Ngày đăng: 03/04/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của bộ Chính trị và chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Theo đó, UBND huyện Phú Tân vừa triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Responsive image

Mục đích, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của CBCCVC góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ huyện trong thời gian tới. Đồng thời xây dựng hình ảnh người CBCCVC thân thiện, trung thực, gần dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân; tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho Nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.

Theo kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình.

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; biểu dương những điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tựởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò nêu gương của CBCCVC, nhất là lãnh đạo chủ chốt qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kế hoạch nêu rõ nội dung thực hiện,cụ thể: Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nộỉ dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnlt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 30-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021… đến toàn thể CBCCVC của cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân.

Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của CBCCVC nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang…

Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của CBCCVC trong khối hành chính sự nghiệp, góp phần giải quyết những vấn đề về tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong cơ quan, đơn vị và trong quần chúng Nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm CBCCVC thiếu tinh thần trácíh nhiệm trong công việc, với tổ chức công dân, vi phạm đạo đức nghề nghiệp; thường xuyên kiểm tra, sơ kết đánh giá tình hình triển khai, những ưu điểm, khuyết điểm, đề ra các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo Bác. Lấy kết quả rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại đối với CBCCVC của cơ quan, đơn vị hàng năm.

Theo đó, mỗi CBCCVC chủ động xây dựng kế hoạch học tập về tư tưởng, tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với vị trí việc làm, chức danh công tác, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thể hiện trong quan hệ với Nhân dân, đồng nghiệp trong và ngoài cơ quan; gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và quần chúng nhân dân cùng học tập qua tranh, ảnh, sách, báo, các phương tiện truyền thông, qua các mẫu chuyện kể về phong cách, tác phong làm việc của Bác Hồ.

Đồng thời xác định một số nội dung cụ thể trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách trong công việc và sinh hoạt; tập trung giải quyết một số vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc ở cơ quan, đơn vị, mang lại kết quả cụ thể, củng cố niềm tin của Nhân dân./.

Hải Nhu