Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Xây Dựng lấy ý kiến Dự thảo quy định chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh (Lần 3)

Ngày đăng: 01/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;

Căn cứ Công văn số 578/UBND-KTN ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh An Giang ;

Căn cứ Công văn số 6798/VPUBND-KTN ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh;

Trên cơ sở thống tại buổi làm việc ngày 17/8/2020 với các Sở: Tư pháp; Tài chính; Xây dựng về việc ban hành Quyết định quy định chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, Sở Xây dựng sẽ điều chỉnh dự thảo Quyết định chỉ quy định đối tượng áp dụng, nội dung và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện chính sách (để phù hợp với Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật). Đồng thời, gửi lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Hiện nay, Sở Xây dựng đã điều chỉnh nội dung dự thảo Quyết định ban hành quy quy định về chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh.

Do đó, Sở Xây dựng tiếp tục đề nghị các đơn vị có liên quan góp ý nội dung Dự thảo quy định chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

(Đính kèm Dự thảo Quyết định) Tải về

Văn bản góp ý, đề nghị các đơn vị gửi về Sở Xây dựng trước ngày07/9/2020. Theo địa chỉ: số 99, Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc địa chỉ E-mail: lvbinh@angiang.gov.vn. Điện thoại liên hệ: 0296 3.855.214 hoặc 0919.847.247 (Bình).

các tin khác