Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

VP UBND tỉnh lấy ý kiến sửa đổi Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 02/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

TẢI VỀ tệp dự thảo

Ngày 15/7/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận cho các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tuc hành chính.

Qua kết quả tự kiểm tra rà soát, Văn phòng UBND tỉnh nhận thấy cần sửa đổi, bổ sung Điều 10 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

- Căn cứ Luật Công an nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Hiện nay xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang đã bố trí lượng lượng công an chính quy nên không áp dụng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 61 của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12. Do đó, sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 10 như sau:

“7. Trường hợp thủ tục hành chính lĩnh vực quân sự cấp xã được thực hiện tại Bộ phận Một cửa cấp xã: Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo, phân công công chức cấp xã (theo các chức danh công chức được quy định tại Luật cán bộ, công chức) để tiếp nhận các thủ tục hành chính lĩnh vực quân sự, sau đó chuyển đến quân sự cấp xã giải quyết, nhận lại kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân.”

- Ngày 07/10/2019 Thủ tường Chính phủ ban hành Quyết định số 1291/QĐ-TTg về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã. Do đó, bổ sung Khoản 8 vào Điều 10 như sau:

“8. Trường hợp thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận một cửa các cấp: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh quyết định”.

Để đảm bảo việc tổ chức triển khai được kịp thời và thống nhất trên địa bàn tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh An Giang đã Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm tham gia ý kiến và gửi phản hồi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 09/12/2019 để tổng hợp./.

các tin khác