Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoàn thành giám sát kết quả thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 20/03/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh vừa hoàn thành đợt giám sát tình hình thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Qua giám sát nhận thấy, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên được nâng lên. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên được thành lập từ tỉnh tới cơ sở. Các chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh niên được ban hành và triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nhất định. Nhận thức của thanh niên trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với xã hội và đất nước ngày càng được nâng cao: Thanh niên tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn thể hiện sự nhiệt huyết, hăng hái thực hiện công cuộc đổi mới; năng động, nhạy bén, thích ứng nhanh với cơ chế mới; không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, có ý chí tự lực, tự cường; dám nghĩ, dám làm, chủ động chuẩn bị hành trang cho mình để lập thân, lập nghiệp, hăng hái tham gia vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Tại An Giang, thanh niên từ đủ 16 đến 30 tuổi có khoảng 492.975 người, chiếm 22,81% dân số toàn tỉnh, trong đó phân loại về giới tính: nam thanh niên chiếm tỷ lệ 53,28%; nữ thanh niên chiếm tỷ lệ 46,72%; phân loại về dân tộc: thanh niên là dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 93,58%, dân tộc khác chiếm tỷ lệ 6,42%. 

Nhìn chung, việc thực hiện các quy định của Luật Thanh niên được quan tâm thực hiện trong các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo; lao động, giải quyết việc làm; văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, hôn nhân và gia đình; trong tham gia quản lý nhà nước, bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ, bồi dưỡng thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; chính sách đối với thanh niên dân tộc thiểu số; chính sách đối với thanh niên xung phong và chính sách đối với thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma túy, sau cải tạo…

Tuy nhiên qua giám sát cũng nhận thấy, các quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong các điều, khoản của Luật Thanh niên chưa được quy định rõ ràng, chưa phân định rõ đâu là quyền của thanh niên và đâu là nghĩa vụ của thanh niên, dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng và hướng dẫn thực hiện. Hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên không ổn định, thường xuyên có sự thay đổi. Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của thanh niên chưa thường xuyên, chặt chẽ. Thông tin hai chiều còn chậm, ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, đánh giá việc triển khai, thực hiện Luật Thanh niên. Vẫn còn một bộ phận thanh niên chưa nhận thức đầy đủ đối với quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với đất nước.

Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế là do công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên còn ở bề rộng, chưa đi vào chiều sâu; kinh phí triển khai thực hiện còn hạn chế, chủ yếu lấy từ nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị. Một số đơn vị còn chưa quan tâm thực hiện trách nhiệm của ngành mình liên quan đến công tác thanh niên. Nhận thức của một bộ phận thanh niên về Luật Thanh niên còn có những hạn chế nhất định, một số thanh niên còn chưa biết về quyền lợi và nghĩa vụ của mình được quy định trong Luật thanh niên.

Qua giám sát, Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh có một số ý kiến, kiến nghị, đề xuất trong việc sửa đổi Luật Thanh niên, cụ thể như sau: Từ Điều 9 đến Điều 16, đề nghị cần phân định rõ ràng giữa quyền và nghĩa vụ của thanh niên được quy định trong Luật Thanh niên. Tại Điều 26 của Luật: Đề nghị nghiên cứu bổ sung chính sách thỏa đáng, kịp thời đối với thanh niên có tài năng nhằm thu hút tạo điều kiện cho lực lượng này cống hiến cho đất nước. Đề nghị cần bổ sung cơ chế, chính sách của Nhà nước để đầu tư kinh phí xây dựng các công trình phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh niên. Quy định thêm biện pháp chế tài đối với tổ chức, cá nhân không thực hiện tốt Luật Thanh niên..../. 

VŨ HÙNG