Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019

Ngày đăng: 21/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Ban Chỉ đạo Chương trình cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 (BCĐ) vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa,

mục tiêu, tầm quan trọng công tác CCHC nhà nước nói chung và công tác CCHC của tỉnh An Giang nói riêng; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, đặc biệt không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). 

Theo đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, liên tục, đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền. Gắn với lộ trình thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình CCHC giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh; Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra; phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng ngành, địa phương. 

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng hình thức tuyên truyền, phổ biến cải cách hành chính, các quy định, chính sách pháp luật trong nội bộ cơ quan, đơn vị; Đăng tải thông tin, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các Cổng thông tin thành phần của cơ quan, đơn vị; Chuyên mục, phóng sự cải cách hành chính; Tin, bài viết về cải cách hành chính trên Báo chí; Cuộc thi, Hội thi cải cách hành chính; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; Lắp đặt các bảng tuyên truyền cải cách hành chính; Tuyên truyền cải cách hành chính trên các Bảng đèn LED. 

Các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Định kỳ báo cáo kết quả triển khai trong Báo cáo cải cách hành chính được Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện; Sở Nội vụ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện, đôn đốc các sở, ban ngành, địa phương hoàn thành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

Nguồn: Kế hoạch số 03 /KH-BCĐ An Giang, ngày 26 tháng 02 năm 2019
Minh Thư