Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Kế hoạch tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù năm 2019

Ngày đăng: 23/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 – 2021” năm 2019.

Nội dung triển khai bao gồm: Xây dựng, ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án năm 2019; Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án; Xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết kết quả 02 năm thực hiện Đề án; Tiếp tục tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của từng nhóm đối tượng; Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các quy định có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án; Tăng cường đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao và đúng định hướng; Xây dựng, học tập và nhân rộng các mô hình điểm và phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án;  Biên soạn các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án; Xây dựng các chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho các đối tượng của Đề án bằng nhiều hình thức; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang bị theo yêu cầu thực tế của các cơ sở, địa phương bảo đảm đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả; Khuyến khích, huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án.

Công an tỉnh là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này - là đầu mối phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì tại Kế hoạch này. 

Căn cứ kế hoạch này, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh - Phòng Tham mưu) trước ngày 10/11, để tổng hợp, báo cáo Bộ Công an theo quy định. 

Nguồn: Kế hoạch số 255/KH-UBND, ngày 21 tháng 5 năm 2019
Minh Thư