Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phú Tân: quan tâm phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ngày đăng: 17/04/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” trên địa bàn huyện Phú Tân, nhìn chung các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể ngày được tăng cường, được cả hệ thống chính trị quan tâm, người dân ủng hộ...

tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể phát triển. Công tác tuyên truyền được chú trọng, công tác quản lý nhà nước các cấp tiếp tục có sự chuyển biến rõ nét hơn, hoạt động các hợp tác xã, tổ hợp tác  (HTX, THT) từng bước xác lập vị trí, vai trò quan trọng của mình trong sản xuất nông nghiệp; tổ chức bộ máy cúa HTX từng bước đáp ứng theo Luật Hợp tác xã 2012; điều lệ, hợp đồng hợp tác và các quy chế được xây dựng đúng theo quy định.

Huyện đã triển khai kịp thời các chính sách liên quan THT, HTX ; đồng thời triển khai lồng ghép thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ thành lập HTX; đào tạo nghề cho xã viên. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, X, XI về phát triển cơ cấu kinh tế của huyện, trong quan điểm chỉ đạo, nội dung đề cập nhiều đến phát triển kinh tế tập thể, tập trung vào khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản và dịch vụ, du lịch. Huyện ủy, UBND huyện đã xây dựng chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, Đề án củng cố và phát triển HTX, Đề án phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020, Kế hoạch củng cố, nâng chất hoạt động các THT, HTX giai đoạn 2017-2018 và các kế hoạch thực hiện hàng năm nhằm đề ra chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho từng ngành chuyên môn, từng địa phương, tạo được sự thống nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Đảng bộ, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể huyện luôn xác định phát triển kinh tế tập thể là xu hướng tất yếu trong thời kỳ kinh tế hội nhập và phát triển, từ đó không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tinh thần Nghị quyết; quan tâm tập trung mọi nguồn lực nhằm khuyến khích, hỗ trợ để HTX,THT ổn định, phát triển phù hợp với thực tế địa phương.

Từ năm 2003 đến nay đã hỗ trợ củng cố, tách, nhập, thành lập mới 09 HTX và 65 THT. Trong đó năm 2018 đã hỗ trợ củng cố, sáp nhập thành lập mới 05 HTX  và 13 THT, tổ chức, bộ máy được duy trì và nâng chất nhất là bộ máy HTX tiếp tục được quan tâm thực hiện theo mô hình Chủ tịch HĐQT riêng, Giám đốc riêng; (03/17 HTX), tranh thủ và tiếp nhận 03 sinh viên về làm việc cho hợp tác xã theo Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thí điểm mô hình đưa nhân lực trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại HTX.NN tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020. 

Hàng năm Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Kinh tế tập thể đều có kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động của HTX và THT về tình hình hoạt động nhất là việc thực hiện Luật HTX năm 2012 và Nghị định 151/2007/NĐ-CP nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động nhằm đảm bảo hoạt động của HTX, THT đảm bảo đúng theo qui định của pháp luật.

Hầu hết các HTX,THT đã được hướng dẫn, giúp đỡ trong các thủ tục cấp giấy chứng nhận sản xuất kinh doanh, hợp đồng hợp tác, quyền sử dụng đất, các chính sách về thuế, thực hiện mô hình cánh đồng lớn, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, các nguồn hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là hỗ trợ của ngân hàng thế giới đầu tư kho chứa, máy làm đất, máy gặt đập liên hợp, hệ thống thuỷ lợi mẫu (Phú Thành, Phú Xuân) với số tiền trên 24 tỷ đồng.

;Hợp tác xã, Tổ hợp tác được tạo điều kiện vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, mở rộng dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế, ổn định an sinh - xã hội của địa phương.  

Quan tâm tổ chức cho các THT sản xuất có đủ điều kiện tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh nhằm quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tạo môi trường thuận lợi cho việc tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật; hỗ trợ 04 HTX tham gia chương trình hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg với số tiền 8 tỷ đồng cho HTX.NN giai đoạn 2016 - 2020 phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Mặt khác, hàng năm huyện có kế hoạch hỗ trợ nạo vét các công trình kênh, tôn cao mở rộng hệ thống đê bao, sửa chữa nâng cấp và xây dựng mới các cống tưới tiêu, đầu tư nâng cấp chuyển bơm dầu sang bơm điện. Nhờ đó hệ thống thủy lợi được hình thành theo quy hoạch, góp phần giảm chi phí đầu tư đầu vào, tăng lợi nhuận cho thành viên tham gia cũng như người nông dân trên cùng diện tích.  

Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể từ huyện đến cơ sở luôn được quan tâm thực hiện đúng vai trò trách nhiệm của mình theo qui định của pháp luật, nhất là hoạt động Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc . Vai trò quản lý nhà nước các cấp về kinh tế tập thể ở cơ sở ngày càng chặt chẽ hơn thông qua việc chỉ đạo, đôn đốc nhắc nhở hướng dẫn để hoạt động đúng Điều lệ, Quy chế.... 

Tính đến cuối năm 2018, toàn huyện có 90 tổ hợp tác THT với 1.042 tổ viên, giảm 76 THT, với 563 thành viên so với năm 2003 (năm 2003 mô hình TLKSX)  trong đó: THT tưới tiêu (7) và 83 THT dịch vụ nông nghiệp khác với 877 thành viên. Kể từ năm 2007 đến nay bình quân hàng năm phát triển mới, giải thể từ 15-20 THT với số thành viên từ 150-200 thành viên. Riêng năm 2018 thành lập mới 8 THT với 78 thành viên, giải thể 08 với 35 thành viên do hoạt động không hiệu quả.  Kết quả phân loại đối với 90 THT, có: 44 tốt, khá 32; trung bình 14. Riêng 07 THT tưới tiêu, với 165 thành viên, phục vụ 4259 ha, vốn góp 5,452 tỷ đồng; doanh thu bình quân 1.369 triệu đồng/năm, lãi bình quân 135 triệu/THT/năm; tỷ lệ lãi bình quân 1,93%/THT/tháng.

Nhìn chung, các tổ hợp tác hoạt động cơ bản phù hợp với quy định của Nghị định số 151/2007/NĐ-CP của Chính phủ, phù hợp với điều kiện, tình hình phát triển kinh tế của địa phương, đáp ứng các yêu cầu về nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi. … góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.   

Trên địa bàn huyện hiện có 17 HTX đang hoạt động theo Luật HTX 2012, diện tích làm dịch vụ là 15.440 ha, với 2.385 thành viên tăng 277 thành viên so năm 2003, tổng vốn góp 16,724 tỷ, tăng 5,157 tỷ so năm 2003; HTX: doanh thu bình quân là 2.656 triệu/HTX/năm; lãi suất bình quân là 220 triệu/HTX/năm; tỷ lệ lãi suất bình quân là 2,5%/HTX/tháng. Hoạt động dịch vụ ngày được mở rộng, hiện có 01 HTX thực hiện 11 dịch vụ (Phú Thạnh), 01 HTX thực hiện 07 dịch vụ (Phú An), 01 HTX thực hiện 05 dịch vụ (Chợ Vàm), 02 HTX thực hiện 04 dịch vụ (Phú Thượng, Thuận Hòa), 01 HTX thực hiện 03 dịch vụ , 01 HTX thực hiện 02 dịch vụ, 10 HTX thực hiện 01 dịch vụ.

Nói chung, hoạt động các HTX từng bước xác lập vị trí quan trọng trong sản xuất nông nghiệp (thực hiện tốt lịch thời vụ, chất lượng dịch vụ được nâng lên, giá dịch vụ hài hòa) và phát triển nông thôn (đóng góp các công trình phúc lợi xã hội, xây dựng NTM); việc liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm được chú trọng; phương thức sản xuất mới được hình thành (sản xuất có liên kết)

Hợp tác xã đã có vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, là điểm tựa vững chắc cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, các HTX, THT đã tham gia trực tiếp, hoặc gián tiếp thực hiện nhiều công trình phần việc như cải tạo, nâng cấp giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế dịch vụ sản xuất nông nghiệp, làm cầu nối trong áp dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, thực hiện tốt việc liên doanh liên kết, giải quyết việc làm cho một bộ phận không nhỏ lao động nông thôn, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Hiện toàn huyện có 04 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đến năm 2019 tiếp tục thực hiện 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới./.  

HP- PT