Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ

Ngày đăng: 28/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ, ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 11/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

Theo đó, các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy cùng cấp tổ chức triển khai, nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 132/NQCP, Kế hoạch số 74-KH/TU trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng. Mở rộng các hình thức tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước; luôn có tinh thần, thái độ phê phán, đấu tranh những quan điểm lệch lạc, sai trái, luận điệu xuyên tạc; Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền với các hình thức phù hợp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cấp, các ngành và toàn xã hội nhận thức rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương, của Tỉnh trong việc đổi mới công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Hoàn thiện các quy định của UBND tỉnh về công tác cán bộ đảm bảo thống nhất, đồng bộ và phù hợp với thực tế; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là đội ngũ công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý; Tăng cường công tác quản lý cán bộ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 132/NQ-CP; Kế hoạch số 74-KH/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch này; định kỳ trước ngày 25 tháng 11 hàng năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Nguồn: Kế hoạch số 275/KH-UBND, ngày 23 tháng 5 năm 2019 
Minh Thư