Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Ngày đăng: 22/03/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Chương trình hành động 33-CTr/TU của Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

Responsive image

(Nghị quyết 33) trên địa bàn huyện Phú Tân, nhìn chung, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trên cơ sở kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương, người dân đã xây dựng và hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội nhằm đạt mục tiêu xây dựng con người ngày càng phát triển toàn diện, hướng tới chân - thiện - mỹ.
 
Các cấp ủy đảng đã triển khai quán triệt trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tình hình kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, đời sống văn hóa tinh thần luôn dược cải thiện về nhiều mặt, các giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm bảo tồn và phát huy, qua đó góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.

Nghị quyết 33 đã thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Sự tham gia tích cực, tự giác của nhân dân vào các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo sự chuyển biến tích cực và là tiền đề rất quan trọng để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

Để xây dựng và phát triển văn hóa, con người một cách toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai thực hiện tốt các mặt công tác như: giáo dục - đào tạo, khoa học -  công nghệ, y tế, dân số - gia đình, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, công tác giảm nghèo bền vững, phòng chống các tệ nạn xã hội… Đồng thời, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) ... Qua đó, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Những quy tắc ứng xử trong cộng đồng được hình thành, các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người được xây dựng đã tạo môi trường và điều kiện để phát triển nhân cách, đạo đức, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 33. Ngành giáo dục và đào tạo huyện luôn quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, trong đó coi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống, cũng như giáo dục lịch sử truyền thống, đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Đến nay, hầu hết các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện đã đưa nội dung văn hóa, lịch sử địa phương vào chương trình giảng dạy, góp phần giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử địa cho thế hệ trẻ của huyện nhà.

Hoạt động văn hóa - văn nghệ trên địa bàn được tổ chức đa dạng, phong phú, có nhiều đổi mới, chất lượng ngày càng được nâng lên, tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi trong toàn xã hội. Phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ” đến nay đã đạt được những kết quả tích cực, việc luyện tập thể dục - thể thao (TDTT) đã trở thành nhu cầu không thể thiếu của người dân. Hiện nay, toàn huyện có 36% dân số rèn luyện thể thao thường xuyên, 38,5% gia đình thể thao, 100% trường học đảm bảo công tác giáo dục thể chất, nhiều câu lạc bộ TDTT như: Cầu lông, Bóng chuyền, Quần vợt, thể dục thẩm mỹ, GYM... hình thành và đi vào hoạt động, tạo thêm điều kiện cho mọi lứa tuổi tham gia rèn luyện sức khỏe. Ngoài ra, hằng năm, vào dịp lễ kỷ niệm các sự kiện của đất nước, huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thi đấu thể thao như Cầu lông, Bóng chuyền, Quần vợt, Bóng đá, việt dả… Năm 2018 đã tổ chức thành công Đại hội TDTT huyện và tích cực tham gia thi đấu các môn thể thao do tỉnh tổ chức, có thể nói phong trào thể thao quần chúng ngày phát triển và lan tỏa sâu, rộng.

Cùng với việc xây dựng và đào tạo con người, vấn đề xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên. Huyện ủy đã chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 43.298/53.937 hộ gia đình văn hóa (tỷ lệ 85,1%); có 86/88 ấp văn hóa (tỷ lệ 97,7%, tăng 6,8% so với năm 2014); có 12/16 xã văn hóa nông thôn mới (tỷ lệ 75%, tăng 25% so với năm 2014) và 02/02 thị trấn văn minh đô thị (tỷ lệ 100%); có 139/142 cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (tỷ lệ 97,9%, tăng 14,7% so với năm 2014)Việc xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội được các địa phương chú trọng thực hiện tốt. Những kết quả đạt được đã góp phần tác động tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. 

Kế hoạch về phát triển kinh tế luôn gắn với phát triển văn hóa và xã hội, nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp văn hóa tăng dần qua các năm. Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của thư viện huyện và tủ sách pháp luật của các xã, thị trấn, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Hệ thống Đài Truyền thanh từ huyện đến cơ sở hoạt động đảm bảo hiệu quả, tỷ lệ phủ sóng đạt trên 93%. Đội ngũ cán bộ văn hóa được tạo điều kiện tham gia tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Các thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư xây dựng dần hoàn thiện từ nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực xã hội. Đã đầu tư nâng cấp Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Thư viện, Nhà văn hóa, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử, Phòng đọc sách, Điểm đọc sách và 88 điểm sinh hoạt cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng tại địa phương. Toàn huyện hiện có 03 sân tennis, 01 hồ bơi thiếu nhi, 02 sân vận động, 02 sân bóng đá cỏ nhân tạo, 02 bể bơi tư nhân... cơ bản đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của quần chúng.  

Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 3 làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống đó là làng nghề Rèn Phú Mỹ, Bánh Phồng Phú Mỹ và bó chỗi Phú Bình đã hình thành và duy trì hoạt động hơn 80 năm, được UBND tỉnh công nhận Năm 2006. Các sản phẩm làng nghề ngày càng phong phú, đa dạng, chất lượng được nâng lên, phục vụ du khách đến địa phương hành hương, tham quan, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng ở trong và ngoài huyện, kể cả ngoài nước... ./.

HP-PT