Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Ngày đăng: 15/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(CỔNG TTĐT AG)- Chiều ngày 15/5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Quyền Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.

Responsive image
 

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe Báo cáo tóm tắt sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Theo đó, nhiệm vụ Xây dựng con người phát triển toàn diện tiếp tục được đẩy mạnh. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Chương trình “xây dựng nông thôn mới”, phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng tỉnh An Giang được duy trì và phát triển rộng khắp, góp phần nâng cao sức khỏe của người dân. 

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó chú trọng việc giảng dạy và học tập đạo đức, giáo dục công dân trong trường học. Coi trọng giáo dục đạo đức công dân, giáo dục truyền thống lịch sử trong cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể quần chúng. Tăng cường giáo dục, nâng cao trình độ cho người dân thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. 

Về nhiệm vụ Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Coi trọng việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho thế hệ trẻ, tổ chức nhiều lớp năng khiếu, hội thi dành cho các em thiếu nhi vào các dịp hè hàng năm, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em. Nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến như phát động phong trào toàn dân treo ảnh Bác Hồ, hội thi kể chuyện và tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí, tiêu chuẩn công nhận gia đình đạt chuẩn văn hóa; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và giữ gìn thuần phong mỹ tục, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, loại bỏ hủ tục lạc hậu…

Đối với công tác xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng, Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. 

Gắn phát triển văn hóa đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội. Các kế hoạch về phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh luôn gắn với văn hóa và cộng đồng. Các nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp văn hóa tăng dần qua các năm. Đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. 

Về nhiệm vụ nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động văn hóa, tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa các dân tộc thiểu số; bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa. Hiện nay, toàn tỉnh có tổng số 86 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng, trong đó có 02 di tích quốc gia đặc biệt, 28 di tích cấp quốc gia và 56 di tích cấp tỉnh. Từ năm 2013 đến năm 2018, tỉnh đã cấp 113 giấy phép trùng tu, sửa chữa cho các di tích được xếp hạng. Trung ương đã đầu tư hỗ trợ gần 85 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa và ngân sách tỉnh đã hỗ trợ gần 35 tỷ đồng cho trùng tu sửa chữa di tích.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo chủ trì phối hợp với các ngành chức năng Trung ương và địa phương thực hiện Đề án nghiên cứu khu di tích khảo cổ học Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa (Văn hóa Óc Eo Nam bộ) của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam với nguồn kinh phí trên 140 tỷ đồng; viết báo cáo tóm tắt Di sản văn hóa Óc Eo - khu di tích Óc Eo - Ba Thê, Gò Tháp, Nền Chùa đăng ký UNESCO đưa vào danh mục xét duyệt di sản văn hóa thế giới... Công tác bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện nhằm gìn giữ, bảo tồn những di sản văn hóa nhất là những di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ bị mai một. 

Về phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa. Qua 5 năm triển khai thực hiện, tỉnh An Giang đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ chế khuyến khích, xuất khẩu sản phẩm văn hóa, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch phát triển. Xây dựng các chính sách ưu đãi, đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến đầu tư phát triển các ngành công nghiệp văn hóa sẵn có lợi thế, tiềm năng như: Du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ… Khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước tăng cường đầu tư vào các hoạt động sáng tạo văn hóa, sản xuất các sản phẩm và dịch vụ văn hóa. Tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý, hỗ trợ đầu tư phát triển nguồn nhân lực, quảng bá, phát triển thị trường văn hóa, tạo mối liên kết thị trường về ngành nghề và khu vực; đa dạng hóa các mô hình đầu tư, nhất là mô hình hợp tác công tư (PPP); khuyến khích hình thành và phát triển các loại quỹ đầu tư trong lĩnh vực văn hóa.

Đối với nhiệm vụ hội nhập quốc tế và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa với các nước, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng nền văn hóa con người An Giang phát triển toàn diện. Quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng 4 dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa trên địa bàn tỉnh ra thế giới bằng việc lồng ghép vào các chương trình văn nghệ biểu diễn phục vụ, đầu tư dàn dựng các chương trình nghệ thuật, văn nghệ dân gian truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, duy trì thực hiện các công tác trưng bày, triển lãm hình ảnh, sách báo chuyên đề về văn hóa truyền thống các dân tộc để thế giới hiểu biết hơn về con người, văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang nói riêng, góp phần thúc đẩy việc triển khai quan hệ hợp tác phát triển trên tất cả các lĩnh vực. 

Responsive image
 

Cũng tại buổi Lễ, Ban tổ chức đã tổ chức nghi thức trao Danh hiệu Vinh dự Nhà nước các nghệ nhân ưu tú của tỉnh An Giang; Bằng khen của UBND cho 40 tập thể và 49 cá nhân có thành xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW./.    

 

Hữu Trực