Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang thành lập Hội đồng Chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính năm 2016

Ngày đăng: 26/12/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 19/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 277/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính năm 2016 tỉnh An Giang. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Theo đó, Hội đồng Chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính năm 2016 do ông Ngô Hồng Yến, Giám đốc Sở Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng, ông Nguyễn Bình Định, Trưởng phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch Hội đồng, cùng với 12 thành viên.

 

Hội đồng Chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính có trách nhiệm tổng hợp báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, báo cáo tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2016 tỉnh An Giang theo quy định và được hưởng thù lao theo quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Cũng theo Quyết định này, Chủ tịch Hội đồng Chấm điểm chủ trì triển khai công tác tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 tỉnh An Giang theo quy định của Bộ Nội vụ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Thành viên Hội đồng Chấm điểm thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chủ tịch Hội đồng, báo cáo kết quả thực hiện và cung cấp các văn bản liên quan đến việc tự đánh giá, chấm điểm. 

 

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực Hội đồng Chấm điểm chỉ số CCHC. Trong quá trình hoạt động, các văn bản do Chủ tịch Hội đồng Chấm điểm ký được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ. 

 

Kinh phí hoạt động Hội đồng Chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 tỉnh An Giang được đảm bảo từ nguồn kinh phí cải cách hành chính năm 2017, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ quản lý, sử dụng./.

 

Công Gion