Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phú Tân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 29/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Theo Báo cáo kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 của Huyện ủy Phú Tân. Nhìn chung, về nhận thức, các cấp ủy đảng đều xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị nên đã nghiêm túc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các Kế hoạch của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Responsive image
 

 Các cấp ủy đảng luôn quan tâm lựa chọn nội dung học tập và làm theo Bác để đưa vào sinh hoạt chi bộ, họp lệ cơ quan, nhiều nơi ứng dụng công nghệ thông tin vào sinh hoạt, xây dựng chuẩn mực đạo đức, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan… Cán bộ, đảng viên nghiêm túc xây dựng và gương mẫu thực hiện kế hoạch phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Các hoạt động tuyên truyền về nội dung học tập và làm theo Bác được các cấp, các ngành quan tâm tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng; tích cực triển khai, tuyên truyền Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về Chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 - 2019. Tổ chức thành công Hội thi kể chuyện về “Gương người thật, việc thật” từ cơ sở đến huyện. Công tác tuyên truyền trực quan, trên hệ thống đài truyền thanh, hệ thống UBMTTQ, các đoàn thể… được duy trì thường xuyên.
Mô hình “làm theo” Bác được duy trì và nhân rộng, nhất là mô hình vận động nhân dân chăm lo phát triển cộng đồng và thực hành tiết kiệm trong cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 được thực hiện định kỳ. Các địa phương, đơn vị duy trì tốt chế độ thông tin, báo cáo và tham dự đầy đủ các Hội nghị, cuộc họp liên quan.

Ngay đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy  đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; đồng thời đã triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2018, Kế hoạch “Phát động thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018”. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, các ngành, địa phương đã cụ thể hóa từng kế hoạch phù hợp với đặc điểm, tình hình và triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong thực hiện Chỉ thị 05.

Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018”, tiếp tục chỉ đạo đến thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, lãnh đạo các địa phương trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức về nội dung cơ bản của Chỉ thị 05, cũng như ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện theo Bác năm 2018. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về tinh thần trách nhiệm với công việc, quan hệ giao tiếp hài hòa với nhân dân, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 được các cấp ủy đảng đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và định kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 4 Đoàn công tác kiểm tra, giao ban thực hiện Chỉ thị 05 và Chuyên đề năm 2018 tại 4 Cụm gồm Phú Lâm, Phú Thành, Hòa Lạc và Trung tâm Y tế; và thành lập 3 đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05, quy chế dân chủ cơ sở và xét công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2018 ở 18 đảng bộ xã, thị trấn, 6 đảng bộ ngành huyện và 6 chi bộ ngành huyện. Qua kiểm tra,  nhìn chung các cấp ủy đảng thực hiện tốt việc đưa nhiệm vụ học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; kết hợp chặt giữa việc học tập và làm theo Bác với tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, qua đó đã kịp thời ngăn chặn, giải quyết những vấn đề liên quan đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết trong nội bộ và đồng thuận trong nhân dân. 

Việc tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2018 cho cán bộ, đảng viên với hình thức phù hợp, hiệu quả. Toàn huyện đã tổ chức 330 buổi học tập, quán triệt Chuyên đề, tỷ lệ đảng viên toàn đảng bộ tham gia học tập đạt 99,3%. Qua học tập đã giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, liên hệ thực tiễn và soi rọi bản thân để nghiên cứu học tập và đăng ký việc làm theo Bác, sát với chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Các cấp ủy đảng duy trì thường xuyên việc đưa nội dung Chuyên đề của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, với các hình thức chủ yếu như: kể những mẫu chuyện về Bác Hồ, sinh hoạt bài viết, tác phẩm trong Tập san Thông tin Công tác tư tưởng, Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang, nêu gương người tốt, việc tốt... qua đó rút ra bài học kinh nghiệm, liên hệ thực tế chức năng, nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị. Chính từ việc làm trên đã tạo sự chuyển biến rõ nét về sự nêu gương, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm với công việc, thái độ phục vụ nhân dân... góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Song song đó, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý cũng được các chi bộ thực hiện khá tốt, qua đó giải quyết, tháo gỡ những hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Công tác tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05, các chuyên đề của Trung ương, Tỉnh ủy được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt, với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. … tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, vận động quần chúng.

Việc tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ, kể chuyện “Gương người thật, việc thật” cũng như hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi” đã được tổ chức thường xuyên hằng năm qua, nội dung, hình thức luôn được đổi mới, chất lượng từng bước được nâng lên. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05 và nhân rộng gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2018 Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo Ban Tuyên giao Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện đoàn, đảng ủy xã, thị trấn; các chi, đảng bộ trường THPT tập trung lãnh, chỉ đạo Đoàn xã, thị trấn và trường học phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hội thi kể chuyện về “Gương người thật, việc thật” trong học tập và làm theo Bác Hồ cho đối tượng đoàn viên, thanh niên, học sinh từ cơ sở cho đến cấp huyện. Nhìn chung 24 đảng ủy cơ sở tổ chức tốt hội thi, qua đó chọn thí sinh đạt giải nhất tham dự hội thi cấp huyện. Ngày 18/9/2018, Ban Chấp hành Huyện Đoàn tổ chức thành công Hội thi kể chuyện về “Gương người thật, việc thật” cấp huyện, với sự tham dự của 23 thí sinh và có 350 người tham dự. Hội thi nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy đảng, các ngành, địa phương, tạo được hiệu ứng tích cực trong nội bộ và nhân dân, nhất là đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện.

Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được duy trì, có trọng tâm, trọng điểm, từng bước nâng dần về chất lượng. Hệ thống Đài Truyền thanh từ huyện đến cơ sở đã thực hiện 180 tin, 42 bài viết và phóng sự thu thanh, 06 câu chuyện truyền thanh. Cổng thông tin điện tử huyện đã đăng tải 14 tin, 15 bài viết. Hội Văn học Nghệ thuật xuất bản Tập san Văn nghệ Phú Tân với 12 bài viết, 08 ảnh và phỏng vấn lãnh đạo huyện về nội dung học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện tổ chức các đợt triển lãm, trưng bày, quảng bá các hình ảnh về thành tựu của huyện, kết quả học tập và làm theo Bác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII), phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

HP-PT