Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Không ngừng củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang

Ngày đăng: 18/07/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sau 02 ngày làm việc của Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển” vì sự phát triển của An Giang, chiều ngày 18/7/2019, Đại hội đã chính thức bế mạc. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Responsive image

Bí thư Tỉnh ủy An Giang – Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: trong nhiệm kỳ qua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã huy động sức mạnh của các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thông qua nhiều hoạt động thiết thực, gắn chặt với lợi ích cộng đồng, đã tạo nên sức lôi cuốn đông đảo tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, bà con tín đồ các tôn giáo chung tay phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội, đặc biệt là chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

Hiệu quả hoạt động ngày càng nâng cao nhờ sự không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, mở rộng hình thức tập hợp nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp cho các giới, đoàn viên, hội viên, kịp thời giải quyết nhiều vấn đề bức xúc ở cộng đồng dân cư, tạo sự đồng thuận xã hội. 

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân ngày càng được Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện có hiệu quả hơn, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống… 

Responsive image

Hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng được mở rộng. Công tác tôn giáo, dân tộc được chú trọng, phát huy tinh thần “Đồng hành cùng dân tộc”, sống “Tốt đời, đẹp đạo” của các tôn giáo trong tỉnh, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. 

Chính sự lớn mạnh của Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng với sự đồng lòng, góp sức của các giai tầng, các dân tộc, tôn giáo dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, An Giang đã có những chuyển biến rõ nét về nhiều mặt kinh tế - xã hội. 

Responsive image

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khóa X đón nhận bức trướng Đoàn kết – Dân chủ - Phát triển từ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN - Trương Thị Ngọc Ánh

Trong thời gian tới, với đường lối đổi mới toàn diện, đồng bộ và phát triển mạnh mẽ đất nước, nhất là trong giai đoạn chủ động hội nhập quốc tế, An Giang sẽ có nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi để phát triển. Tuy nhiên, địa phương cũng đang đối mặt với không ít khó khăn do là một tỉnh nông nghiệp, nông thôn, dân số đông, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, đời sống, việc làm, thu nhập của dân cư nông thôn, vùng dân tộc luôn là vấn đề nan giải của địa phương… tạo ra nhiều thách thức cho mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh. Để nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, theo kịp sự phát triển chung cần phải có sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó có vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

Responsive image
 

Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị: trong nhiệm kỳ tới, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện tốt một số công việc trọng tâm sau:

Thứ nhất, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phát huy đầy đủ vai trò của mình; huy động, tập hợp sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vượt qua những khó khăn, thách thức để tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đặc biệt là phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 để chuẩn bị tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và địa bàn dân cư, có nhiều hình thức vận động, tập hợp nhân dân thiết thực, hiệu quả, góp phần vận hành tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ.

Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy những truyền thống tốt đẹp, niềm tự hào về quê hương, đất nước, nêu cao những phẩm chất quý báu của người dân như năng động, sáng tạo, không lùi bước trước những khó khăn, thách thức, để huy động tối đa sức người, sức của nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. 

Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, có biện pháp vận động phù hợp để góp phần thay đổi cách nghĩ, cách làm trong sản xuất, kinh doanh thích ứng với xu thế phát triển của khoa học, công nghệ, yêu cầu của thị trường và hội nhập quốc tế; thay đổi, khắc phục nhanh tư duy sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, đặt nặng lợi ích trước mắt, thiếu liên kết, hợp tác, không giữ chữ tín trong sản xuất, kinh doanh... gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát huy vai trò của các nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu, người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng ở địa phương và xây dựng, củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ ba, nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc chủ trì. Đặc biệt, tập trung công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, chăm lo an sinh xã hội đối với các tầng lớp dân cư. Chú trọng tổng kết thực tiễn và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, các điển hình tiên tiến, đang là nét đẹp văn hóa của An Giang hiện nay.

Trong nhiệm kỳ mới, đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đổi mới cách làm trong hoạt động xã hội từ thiện, nâng lên từ việc hỗ trợ trực tiếp bằng vật chất sang hỗ trợ nâng cao ý thức, năng lực tự vươn lên của người nghèo, các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội để phát triển bền vững.

Thứ tư, quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân. Tích cực tham gia giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc đang diễn biến rất phức tạp hiện nay, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển lành mạnh của xã hội như ma tuý, tội phạm hình sự, tín dụng đen, xâm hại trẻ em..., góp phần xây dựng đời sống văn hoá ở nông thôn, văn minh đô thị một cách thực chất, nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thứ năm, cùng với quá trình hoàn thiện luật pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Mặt trận Tổ quốc cần có giải pháp phù hợp để thực hiện tốt hơn chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, bảo đảm hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, Mặt trận Tổ quốc phải không ngừng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, uy tín của đội ngũ cán bộ Mặt trận, đủ sức tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra./. 

Hữu Trực