Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020

Ngày đăng: 29/07/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 19/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 448/KH-UBND đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020. Với các nội dung cụ thể như sau:

Responsive image

Ảnh minh họa

Thực hiện rà soát hệ thống, trang thiết bị của Trung tâm dữ liệu tỉnh, từng bước đầu tư, trang bị đáp ứng theo yêu cầu của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Kiện toàn nhân sự và điều chỉnh tên Đội ứng cứu an toàn thông tin máy tính đáp ứng theo yêu cầu Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg.

Xây dựng Đề án nâng cao năng lực đảm bảo an toàn an thông tin trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo xây dựng lực lượng nhân lực chất lượng cao về an toàn thông tin bao gồm chuyên trách và bán chuyên trách phù hợp với yêu cầu thực tế.

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các văn bản của Chính phủ, của tỉnh về an toàn thông tin cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết và thực hiện.

Triển khai thực hiện giám sát an toàn hệ thống thông tin theo Thông tư 31/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về giám sát an toàn hệ thống thông tin…

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và truyền thông (Cơ quan thường trực Đội ứng cứu An toàn thông tin máy tính tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai kế hoạch này; định kỳ 6 tháng tổng hợp, báo cáo công tác đảm bảo an toàn thông tin về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh.

Mục tiêu kế hoạch nhằm đảm bảo các cơ quan nhà nước được áp dụng phương án an toàn thông tin phù hợp, có khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn thông tin trên mạng; sẵn sàng các giải pháp phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố về an toàn thông tin mạng. Đào tạo, huấn luyện, diễn tập, phát triển nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao về an toàn thông tin. Nâng cao năng lực chuyên môn về an toàn, an ninh thông tin cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong toàn tỉnh. Tăng cường năng lực và tổ chức hoạt động cho Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính của tỉnh…/.

Nguồn: Kế hoạch số 448/KH-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh
Phan Thanh

Link văn bản: Kế hoạch số 448/KH-UBND đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020