Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: bảo đảm về thời gian, quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng: 04/04/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thực hiện bảo đảm về thời gian, quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019.

Theo đó, trên cơ sở Danh mục xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật năm 2019, khẩn trương xây dựng văn bản theo đúng thời gian đã đề xuất và bảo đảm quy trình  xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Chương IX Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Đối với các Quyết định quy định chi tiết thi hành nội dung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, khi xây dựng dự thảo Nghị quyết, đồng thời xây dựng dự thảo Quyết định nhằm đảm bảo Nghị quyết và Quyết định có hiệu lực cùng thời điểm, nội dung Quyết định chỉ được quy định nội dung được giao và không được quy định lặp lại nội dung của Nghị quyết nhằm bảo đảm đúng theo quy định của Điều 11 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngoài Danh mục xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật năm 2019,  thường xuyên rà soát và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 27,28  Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh không còn phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc có nội dung trái với các nội dung văn bản của Trung ương.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tổ chức thẩm định, theo dõi việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Danh mục, định kỳ 06 tháng (trước ngày  29/6/2019), năm (trước ngày25/12/2019) báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các sở, ngành tỉnh có liên quan gửi dự thảo văn bản đến Sở Tư pháp thẩm định theo quy trình, hoàn chỉnh dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh đúng thời gian đã đăng ký trong Danh mục.

Nguồn: Văn bản số 251/UBND-NC, ngày 01/4/2019
Minh Thư