Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày đăng: 18/01/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(CỔNG TTĐT AG)-Sáng ngày 18/1/2019, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Responsive image

Tại điểm cầu An Giang, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh Uỷ dự và chủ trì

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày báo cáo tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019. 

Theo đó, trong năm  2018 và 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, toàn Ngành đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với chất lượng ngày càng được nâng lên, cụ thể: Đã bám sát và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bạn Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp; chủ động tham mưu, tích cực triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy lên một giai đoạn mới mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đã triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đây là một trong những nghị quyết của Trung ương được thực hiện đồng bộ, tích cực và sớm đi vào cuộc sống, bước đầu tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong hệ thống chính trị. 

Tập trung nghiên cứu, sơ kết, tổng kết nhiều chủ trương, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận, thực tiễn đang đặt ra; đồng thời làm cơ sở để tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đã thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, chống tiêu cực và chạy chức, chạy quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh. Chủ động chuẩn bị nhân sự có chất lượng cho đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Đã quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ trong Ngành; tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc, chủ động phòng, chống tiêu cực; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh nội lực và tranh thủ sự giúp đỡ, phối hợp, công tác của các cơ quan có liên quan để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Những kết quả về công tác tổ chức xây dựng Đảng đã góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng viên; góp phần tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Để có được những kết quả nêu trên do đã kế thừa, phát huy kết quả đạt được trong nhiều nhiệm kỳ vừa qua; bám sát và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp, toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp; có sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu của toàn Ngành; sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, tổ chức có liên quan

Bên cạnh những kết quả đạt được, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống, đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Việc đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở một số nơi còn chậm trễ, cầu toàn; ngược lại, có nơi còn nóng vội, lúng túng. Việc giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo; phân cấp quản lý; giảm cấp phó; tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành còn chậm.

Chất lượng cán bộ nhìn chung chưa cao, nhiều nơi cơ cấu thiếu hợp lý. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, kể cả cán bộ cấp cao thiếu gương mẫu, uy tín thấp, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, phải xử lý kỷ luật, thậm chí phải truy tố trước pháp luật. Qua kiểm tra, giám sát, vẫn còn nhiều cấp, nhiều nghành có sai sót, vi phạm trong công tác cán bộ... .

Trong năm 2019, toàn Ngành cần chủ động bám sát thực tiễn, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn  hành động quyết liệt với phương châm " Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo", đồng thời, đổi mới mạnh mẽ phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên; đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2019 đặt ra những yêu cầu mới hết sức nặng nề. Toàn ngành cần tăng cường đoàn kết, trên dưới một lòng, nêu cao trách nhiệm, tích cực đổi mới, sáng tạo, kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, then chốt, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng tin của Đảng, sự thương yêu, quý trọng của Nhân dân.
 

Responsive image

Đồng chí Trần Quốc Vượng,Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã điểm lại trong năm 2018,  mặc dù nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng vẫn tiếp tục phát triển nhanh về mọi mặt, đặc biệt là kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và an ninh quốc phòng. Trong các thành tích đó có sự đóng góp không nhỏ của Ngành tổ chức xây dựng Đảng. Từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, toàn ngành đã hoàn thành 54/58 đề án và hoàn thành nhiều nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện toàn diện, đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng.

Tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều đổi mới tích cực đã hoàn thành khối lượng công việc về công tác tổ chức cán bộ bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch góp phần chống lại những tiêu cực. Trong 3 năm qua nhất là năm 2018, tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh, công tác tổ chức xây dựng Đảng còn nhiều hạn chế, nhất là công tác cán bộ. Do đó năm 2019, đề nghị Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần bám sát cương lĩnh, điều lệ Đảng, Nghị quyết của Bộ Chính trị trong chỉ đạo, lãnh đạo các cấp, chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ được giao. Bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết XII của Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05; Kiên quyết đẩy lùi, suy thoái trong đảng; khắc phục tư tưởng thụ động, trông chờ hoặc chủ quan trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6; Tham mưu công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Đẩy mạnh phân cấp, tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; Xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận; Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng./.

Như Hùng