Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Kết quả bước đầu trong việc tổ chức Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc cấp xã ở An Giang

Ngày đăng: 10/01/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2019- 2024 là một sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh tỉnh ta đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức mới.

Responsive image

Trong bối cảnh đó, yêu cầu tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp có ý nghĩa rất quan trọng, vì đó là động lực, nguồn lực chủ yếu để giành thắng lợi trên mọi lĩnh vực; góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, tăng cường sự đồng thuận xã hội, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Bí thư và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 17 tháng 4 năm 2018 về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội và các Tiểu ban phục vụ Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh; ban hành kế hoạch số 200/KH-MTTQ-BTT ngày 11/5/2018 và Hướng dẫn số 49/HD-MTTQ-BTT ngày 11/5/2018 về hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh; tổ chức hội nghị triển khai công tác Đại hội MTTQ các cấp; tỉnh chọn phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên làm Đại hội điểm cấp xã, mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn 01 xã để Đại hội điểm cấp xã, sau đó rút kinh nghiệm để nhân rộng Đại hội các xã trong huyện; theo kế hoạch tỉnh chọn huyện Châu Thành để làm Đại hội điểm cấp huyện và họp rút kinh nghiệm cho MTTQ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội MTTQ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã đã tập trung chỉ đạo, quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp ban hành các văn bản chỉ đạo Đại hội MTTQ ở địa phương.

Để tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ các cấp; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 241/KH-MTTQ-BTT ngày 25/9/2018 về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; Kế hoạch số 242/KH-MTTQ-BTT ngày 25/9/2018 về phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam. Trên cơ sở đó, MTTQ cấp huyện và xã đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền và đăng ký công trình, phần việc để chào mừng Đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh.

Tính dến ngày 25/12/2018, toàn tỉnh đã hoàn thành xong Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã. Nhìn chung, công tác chuẩn bị Đại hội điểm MTTQ cấp xã lần này cả về chương trình, nội dung văn kiện và công tác nhân sự được tiến hành rất chặt chẽ và chu đáo; công tác tuyên truyền về Đại hội MTTQ được tăng cường, hầu hết tại các điểm Đại hội MTTQ đều bố trí treo băng cờ, khẩu hiệu tuyên truyền trên các tuyến đường; tổ chức trưng bày hình ảnh hoạt động tại nơi tổ chức Đại hội. Điểm mới của Đại hội điểm MTTQ xã lần này, một số nơi đã xây dựng phóng sự về một số kết quả hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ qua trình chiếu tại Đại hội (xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú; phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên...); một số địa phương có thêm tiết mục văn nghệ đầu giờ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Đại hội. Đặc biệt có sự quan tâm lãnh đạo sâu sát và hỗ trợ rất thuận lợi của cấp ủy và chính quyền nhất là việc chuẩn bị nhân sự Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ mới và cán bộ chủ chốt của MTTQ, kinh phí Đại hội, khen thưởng, trong Đại hội  điểm MTTQ cấp xã… đã góp phần vào sự thành công của Đại hội, đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy.

Đối với việc lựa chọn các vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ mới đảm bảo được nguyên tắc “Đại diện, tiêu biểu, thiết thực” theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Số lượng ngoài Đảng đảm bảo tỷ lệ trên 30% (có nơi tỷ lệ ngoài Đảng trên 50%), tỷ lệ nữ đảm bảo. Số lượng Ủy viên MTTQ Việt Nam xã từ 33 đến 45 vị, cơ cấu đủ thành phần, có mở rộng và tăng số cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, doanh nghiệp, khuyến học, các tổ hợp tác, các mô hình tiêu biểu trong các cuộc vận động, từ thiện xã hội, nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Hầu hết các xã, phường đều có cơ cấu đại diện Đảng ủy tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ và cơ cấu thêm cán bộ thuộc các lĩnh vực thường xuyên phối hợp công tác Mặt trận như: Tư pháp, Lao động-Thương binh xã hội, xóa đói giảm nghèo; Môi trường, Văn hóa… tham gia Ủy viên Mặt trận. Nhìn chung, về cơ cấu, thành phần tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã nhiệm kỳ này có sự quan tâm và chuẩn bị chặt chẽ,  đảm bảo cơ bản về số lượng và chất lượng theo yêu cầu.

Đối với chức danh Chủ tịch: Hầu hết đều là Thường vụ Đảng ủy (phường Mỹ Thới (thành phố Long Xuyên) và xã Ô Long Vĩ (Châu Phú), thị trấn Phú Mỹ (Phú Tân) cơ cấu Phó Bí thư Đảng ủy làm Chủ tịch). Về trình độ học vấn, chuyên môn và chính trị của Ban Thường trực đảm bảo theo yêu cầu.
Tính đến nay, toàn tỉnh có huyện Châu Thành đã tổ chức xong Đại hội MTTQ cấp xã, các bước chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 cơ bản đã hoàn thành chờ thông qua cấp trên, theo dự kiến Đại hội sẽ diễn ra vào cuối tháng 02 năm 2019 sắp tới.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng là quá trình tổ chức Mặt trận từ cơ sở đến Trung ương đề ra các giải pháp thiết thực củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới. Chúng tôi tin tưởng rằng qua Đại hội, công tác Mặt trận và phong trào thi đua yêu nước của tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới để Mặt trận thực sự là cơ sở của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp và văn minh./.

                                                               Thanh Khiết