Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

Chỉ thị số 2681 Về việc tăng cường thực hiện chỉ tiêu bao phủ số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017

 

Quyết định số 66 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định số 64 Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng lên Cổng thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định số 2830 Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định số 2798 Phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ tài chính trực thuộc Sở Tài chính

 

Quyết định Số:51 Quy định Bảng giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định Số:2548 Về việc ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020

 

Quyết định số: 41 Vv quy định quy hoạch mức thu , quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

 

Kế hoạch số:456 phát triển thể dục thể thao quần chúng tỉnh An Giang giai đoạn đến năm 2020

 

Kế hoạch số: 474 Thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH số: 49 Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định và Bảng giá đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND

 

KẾ HOẠCH số:56 PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG NĂM 2017

 

KẾ HOẠCH Số: 471 Tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2017

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI & TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2016

 

THÔNG BÁO số:227 Về việc công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH Số:2496 Phê duyệt Quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

QUYẾT ĐỊNH Số:2495 Phê duyệt Quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

QUYẾT ĐỊNH Số:2465 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020

 

QUYẾT ĐỊNH Số:2444 Vv ban hành DMTTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH Số:2384 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động Ủy ban nhân dân tỉnh về quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.