Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

QUYẾT ĐỊNH số 2609 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tiểu Ban, Tổ Giúp việc và Tổ Điều phối thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp tỉnh An Giang đến 2020

 

QUYẾT ĐỊNH số 58 Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH số 2649 Ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước trong việc quản lý luật sư và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH Số:39 Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương và quy định về vốn đối ứng của địa phương đối với Chương trình mục tiêu quốc gia ...

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 57 Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Phê duyệt số 2612 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh An Giang

 

CHỈ THỊ Số:2617 Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018

 

Quyết định số 45 Về việc bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 17, khoản 3, khoản 4 Điều 23 và Điều 25 của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc ...

 

Quyết định số 3564 V/v ủy quyền thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

 

Quyết định số 2774 Phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” năm 2017

 

Quyết định số 2673 Về việc đính chính Bộ Đơn giá xây dựng công trình

 

Chỉ thị số 2681 Về việc tăng cường thực hiện chỉ tiêu bao phủ số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017

 

Quyết định số 66 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định số 64 Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng lên Cổng thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định số 2830 Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định số 2798 Phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ tài chính trực thuộc Sở Tài chính

 

Quyết định Số:51 Quy định Bảng giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định Số:2548 Về việc ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020

 

Quyết định số: 41 Vv quy định quy hoạch mức thu , quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

 

Kế hoạch số:456 phát triển thể dục thể thao quần chúng tỉnh An Giang giai đoạn đến năm 2020

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.