Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

Kế hoạch số: 474 Thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH số: 49 Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định và Bảng giá đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND

 

KẾ HOẠCH số:56 PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG NĂM 2017

 

KẾ HOẠCH Số: 471 Tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2017

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI & TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2016

 

THÔNG BÁO số:227 Về việc công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH Số:2496 Phê duyệt Quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

QUYẾT ĐỊNH Số:2495 Phê duyệt Quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

QUYẾT ĐỊNH Số:2465 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020

 

QUYẾT ĐỊNH Số:2444 Vv ban hành DMTTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH Số:2384 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động Ủy ban nhân dân tỉnh về quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

 

QUYẾT ĐỊNH Số:2244/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ,trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 2424 Về việc ban hành phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Kế hoạch số:67 cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang

 

KẾ HOẠCH Số:469 Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017

 

KẾ HOẠCH Số: 468 Thực hiện Kết luận số 23-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Châu Đốc đến năm 2020,định hướng đến năm 2025

 

BÁO CÁO Số: 467/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2017

 

ĐỀ ÁN Số: 426 Xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2016-2020

 

THÔNG BÁO SỐ:78 Về kết luận của Chánh thanh tra tỉnh tại Hội nghị sơ kết thanh tra 6 tháng đầu năm

 

QUYẾT ĐỊNH số: 32 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.