Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH số 1735 về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh AG

 

QUYẾT ĐỊNH số 1734 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 03 và quý I năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH V/v bãi bỏ QĐ số 887/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của UBND tỉnh AG về phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh AG đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao số lượng cán bộ, công chức tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH Đính chính số liệu kèm theo QĐ số 388/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 và QĐ số 407/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 V/v phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2015, 2016

 

QUYẾT ĐỊNH V/v công bố bổ sung danh mục dự án xã hội hóa nạo vét duy tu, đảm bảo giao thông, kết hợp tận thu sản phẩm trên các tuyến đường thủy nội địa địa phương thuộc tỉnh AG

 

QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ Quyết định 24/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 

NGHỊ ĐỊNH Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh AG V/v phê duyệt Dự án đầu tư du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, TP trên địa bàn tỉnh AG

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế về công tác trực ban, họp điều hành ứng phó thiên tai

 

QUYẾT ĐỊNH Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định sửa đổi quy chế hoạt động của CQ thường trực chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả và Quyết định phân công phụ trách

 

Quyết định Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP thuộc các Chương trình MTQG năm 2018 - 2020 trên địa bàn huyện An Phú

 

Quyết định Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn năm 2019-2020 trên địa bàn huyện Tịnh Biên

 

QUYẾT ĐỊNH Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang

 

KẾ HOẠCH Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2018 tỉnh An Giang

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.