Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

UBND tỉnh An Giang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Ngày đăng: 13/06/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-UBND tỉnh An Giang đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Các công ty, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công;

Công văn số 1639/UBNDKTTH ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ, đảm bảo phù hợp với việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019. 

Theo đó, các chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để giải ngân vốn khi có khối lượng hoàn thành, tránh tình trạng để dồn thanh toán vốn đến cuối năm kế hoạch; đồng thời, rà soát những vướng mắc trong việc thực hiện và thanh toán vốn để kịp thời xử lý theo quy định. 

Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh, cấp huyện cần tiếp tục tăng cường, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực chuyên môn theo quy định để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Các chủ đầu tư tăng cường công tác giám sát thi công, thường xuyên tổ chức kiểm tra tại hiện trường, kiên quyết xử lý vi phạm trong thực hiện hợp đồng thi công; chỉ đạo, phối hợp với cơ quan liên quan xử lý những vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Giao Đoàn Kiểm tra các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019 tổ chức kiểm tra các công trình theo kế hoạch nhằm đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các chủ đầu tư; 

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kho bạc nhà nước tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong thẩm quyền của đơn vị, thường xuyên theo dõi, kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của các dự án, công trình.

Kho bạc nhà nước tỉnh thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi. Trường hợp một dự án được bố trí nhiều nguồn vốn thì ưu tiên giải ngân trước nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương (Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu, trái phiếu Chính phủ, ODA). 

Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán các dự án phải thu hồi ứng trước trong năm 2019 (phấn đấu hoàn thành thanh toán cho các dự án này trước ngày 30 tháng 7 năm 2019).  Chủ đầu tư phối hợp Sở Tài chính khẩn trương lập thủ tục hoàn tạm ứng đối với các dự án được ứng trước kế hoạch vốn và được bố trí vốn năm 2019. 

Các chủ đầu tư phải phấn đấu giải ngân đến hết tháng 6/2019 đạt tối thiểu 40% kế hoạch vốn được giao. Khi Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019, sẽ có hình thức biểu dương đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao (trên 40% kế hoạch vốn), đồng thời phê bình, nhắc nhở đối với các đơn vị giải ngân thấp (dưới 30% kế hoạch vốn). 

Nguồn: Văn bản số 512/UBND-KTTH, ngày 07 tháng 6 năm 2019
Minh Thư