Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

QUYẾT ĐỊNH 2037 Ban hành KH thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2016 – 2020 và Quy định về xây dựng xã, phường,thị trấn...

 

QUYẾT ĐỊNH 2274 Phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Thanh tra tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH 38 Quy định giá cho thuê sử dụng hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tiêu chí và cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QĐ Về việc công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QĐ Về việc công bố chỉ số giá xây dựng các tháng và các quý năm 2016

 

QĐ Bãi bỏ Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu thức phân công ...

 

QĐ Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động UBND tỉnh về kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng du lịch tỉnh An Giang gđ 2016-2020, định hướng đến năm 2025

 

QĐ Về việc bãi bỏ Quyết định số 25/2013/QD-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - Năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh sách Khu vực cấm, Nội quy bảo vệ Khu vực cấm và Quy cách biển Khu vực cấm, biển Nội quy bảo vệ Khu vực cấm

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 30/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 1835/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoán sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017

 

Kết quả điều tra thoái hóa đất kỳ bổ sung tỉnh An Giang.

 

QĐ V/v công bố chỉ số giá xây dựng các tháng và các quý năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 21/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 1017/QĐ-UBND 3/4/2017 Về việc ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.