Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: đẩy mạnh áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

Ngày đăng: 19/09/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- UBND tỉnh vừa chỉ đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Các Công ty nhà nước trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Từ năm 2017 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành nhều văn bản chỉ đạo thực hiện theo quy định của trung ương về “Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng” tại Điều 37 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định: “ - Năm 2017, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 30% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 15% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; - Từ năm 2018 trở đi, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế”. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay (tháng 9/2018) trên địa bàn tỉnh, vẫn chưa có gói thầu nào được thực hiện đấu thầu qua mạng. Để nâng số lượng các gói thầu áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng theo lộ trình theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư, Bên mời thầu trên địa bàn tỉnh nghiêm túc áp dụng thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình như sau:

 

Năm 2018: Đối với các gói thầu thuộc các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước: Thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế. Từ năm 2019 trở về sau: Đối với các gói thầu mua sắm theo phương thức tập trung: 100% các gói thầu được thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng. Đối với các gói thầu mua sắm thường xuyên: Thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế. Đối với các gói thầu thuộc các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước: Yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư và Bên mời thầu trên địa bàn tỉnh nghiêm túc áp dụng thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng: Áp dụng thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

 

Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khi tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trường hợp chủ đầu tư không đề xuất các gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng thì Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xem xét, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn các gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng nhằm đảm bảo tỷ lệ theo đúng lộ trình quy định.

 

Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố giao Phòng Tài chính – Kế hoạch khi tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trường hợp chủ đầu tư không đề xuất các gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng thì Phòng Tài chính – Kế hoạch có trách nhiệm xem xét, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố lựa chọn các gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng nhằm đảm bảo tỷ lệ theo đúng lộ trình quy định.

 

Kho bạc Nhà nước kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trong quá trình thanh toán vốn, không thực hiện cấp phát, thanh toán đối với các gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt nhưng các Chủ đầu tư, Bên mời thầu không thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng.

 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các Chủ đầu tư, Bên mời thầu thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng lộ trình. Trong đó, khuyến khích các Chủ đầu tư, Bên mời thầu chủ động đề xuất lựa chọn các gói thầu để tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng nhằm đảm bảo lộ trình quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐTBTC.

 

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo công tác đấu thầu hàng năm, đối với các cơ quan, đơn vị không áp dụng thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng lộ trình quy định. Tùy theo từng trường hợp cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét phê bình tập thể và các cá nhân có liên quan đến việc không áp dụng thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng lộ trình; Đồng thời, lấy kết quả thực hiện việc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng là một trong các tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng cuối năm đối với cơ quan, đơn vị đó.

 

Nguồn: Văn bản số: 996/UBND-KTTH, ngày 14 tháng 9 năm 2018 
Minh Thư