Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

QUYẾT ĐỊNH số 2127 về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4,5,6 và quý II năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH số 08 về Ban hành Quy trình hệ thống các tiêu chí xét khen thưởng, tài trợ của Qũy Tiếp sức Tài năng An Giang cho học sinh, sinh viên, cá nhân tiêu biểu tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH số 1784 về việc giao biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH số 2063 phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020

 

QUYẾT ĐỊNH số 1980 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018-2019

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh AG trong quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh AG

 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1934 Về việc ban hành đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 16 Ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh

 

Quyết định Về việc ban hành đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định Phê duyệt danh mục các đề án khuyến công hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện chế độ mua bảo hiểm kết hợp cho cán bộ hưu trí trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt danh sách hộ nghèo ở vùng khó khăn được hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH số 1813 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉ

 

QUYẾT ĐỊNH số 1806 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ QĐ số 2074/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 và QĐ số 524/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh AG

 

QUYẾT ĐỊNH số 1806 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 và Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH số 1778 của UBND tỉnh về việc chấm dứt hiệu lực của QĐ số 2301/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh về việc hủy bỏ Quyết định số 1087/QĐ-UBND của UBND tỉnh

 

QUYẾT ĐỊNH về sửa đổi, bổ sung một số Điều trong QĐ 1884/QĐ-UBND tỉnh ngày 28/10/2014 của UBND phê duyệt Q/h phát triển vùng s/x cây ăn quả ứng dụng CNC tỉnh AG đến 2020, định hướng đến 2030

 

QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt Kế hoạch năm 2018 Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS tỉnh An Giang (giai đoạn 2018 – 2020)

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.