Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

Quyết định số 2732 Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

Quyết định số 2730 Phê duyệt Đề án quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

Quyết định số 2729 Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nội vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

Quyết định số 2577 Về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định số 2548 Về việc ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020

 

Quyết định số 2526 Ban hành QC hoạt động của BCĐ thực hiện Đề án “Tăng cường đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gđ 2016-2020” và Tổ chuyên viên giúp việc

 

Quyết định số 01 ban hành quy chế hoạt động BCĐ thực hiện đề án "" Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp "" trên địa bàn tỉnh AG

 

Kế hoạch số 529 triển khai thi hành luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

 

Kế hoạch Thực hiện KL số 06-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện CT số 50-CT/TW của BBT khóa IX về “Đẩy mạnh PT và UDCNSH phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”

 

Quyết định 56 Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo QĐ số 22/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của .....Long Xuyên và thành phố Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang

 

Quyết định số: 53 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định số 55 Sửa đổi,bổ sung một số điều Quy chuẩn kỹ thuật: Chỉ tiêu và mức giới hạn ATTP sản phẩm cá khô và mắm cá An Giang được ban hành kèm theo QĐ số 53/2009/QĐ-UBND ngày 24/11/2009

 

Quyết định số 2608 Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang

 

Quyết định Số:5748 Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Thoại Sơn

 

QUYẾT ĐỊNH số 2674 Công bố Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH số 2609 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tiểu Ban, Tổ Giúp việc và Tổ Điều phối thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp tỉnh An Giang đến 2020

 

QUYẾT ĐỊNH số 58 Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH số 2649 Ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước trong việc quản lý luật sư và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH Số:39 Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương và quy định về vốn đối ứng của địa phương đối với Chương trình mục tiêu quốc gia ...

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 57 Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh An Giang

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.