Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Triển khai thực hiện Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 29/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 29/06/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(CỔNG TTĐT AG)- Ngày 27/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) đã ban hành Công văn triển khai thực hiện Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 29/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

 

1. Các sở, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư: Tập trung triển khai thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo Quyết định số 351/QĐ-TTg đã được cấp thẩm quyền quyết định đầu tư và bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; Tiếp tục rà soát, đề xuất xây dựng, chuẩn bị và thẩm định hồ sơ dự án, công trình đầu tư kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp với mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương của Chương trình;

 

Ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có vị trí quan trọng trong việc thu hút đầu tư để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương, đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, phục vụ mục tiêu di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm hoặc nằm xen kẽ trong các khu dân cư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

 

Tăng cường công tác giám sát, thực hiện tốt việc giải ngân nguồn vốn theo đúng quy định về đầu tư công; đồng thời thực hiện đúng các quy định về đảm bảo an ninh, quốc phòng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công; Quản lý, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án thuộc Chương trình theo quy định; định kỳ báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về tiến độ thực hiện.

 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định của Luật Đầu tư công, tham mưu cấp thẩm quyền cân đối, bố trí vốn đầu tư phát triển theo kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và hằng năm để thực hiện các dự án thuộc Chương trình; Căn cứ ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, hoàn thiện kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước đối với các dự án thuộc Chương trình để tổng hợp trong xây dựng và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và hằng năm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định của Luật Đầu tư công. Chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các chủ đầu tư huy động nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đáp ứng phần nhu cầu ngân sách Trung ương không bố trí hoặc chưa đủ nguồn để cân đối; Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình.

 

3. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, cân đối bố trí vốn đầu tư phát triển theo kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và hằng năm để thực hiện các dự án thuộc Chương trình./.

Nguồn: CV số 674/UBND-KTTH ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh

Phùng Nhung