Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

UBND tỉnh An Giang chấn chỉnh công tác báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư

Ngày đăng: 24/08/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 21/8/2018, UBND tỉnh đã có văn bản gửi các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; các Công ty nhà nước (chủ đầu tư) yêu cầu chấn chỉnh công tác báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Theo đó, yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo đúng nội dung quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo và trước ngày 10 tháng 02 năm sau.

 

Các chủ đầu tư không thực hiện gửi báo cáo, gửi báo cáo không đúng thời gian quy định hoặc gửi báo cáo nhưng không đầy đủ nội dung theo biểu mẫu quy định sẽ bị xem xét xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 71 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong giám sát, đánh giá đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

 

Đối với các chương trình, dự án đầu tư công, dự án sử dụng vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước, giá trị quyền sử dụng đất, vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước, chủ đầu tư không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị làm chủ chương trình, chủ đầu tư, Giám đốc Ban quản lý dự án và các cán bộ được phân công nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư của chủ chương trình, chủ đầu tư phải bị xử lý vi phạm như sau: 02 kỳ liền không có báo cáo hoặc 03 kỳ không báo cáo bị khiển trách; 03 kỳ liền không có báo cáo hoặc 04 kỳ không báo cáo bị cảnh cáo.

 

Trong trường hợp vi phạm quy định về chế độ báo cáo thì các dự án đầu tư công chỉ được bố trí vốn kế hoạch và giải ngân sau khi tiến hành xử phạt theo quy định tại Mục 1 và Mục 2 phần III Văn bản này và bổ sung các nội dung hoặc báo cáo còn thiếu theo quy định.

 

Các cấp có thẩm quyền chỉ được điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau khi thực 3 hiện kiểm tra, đánh giá chương trình, dự án theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP.

Các cơ quan thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư báo cáo kịp thời các cấp có thẩm quyền những trường hợp vi phạm về quản lý đầu tư thuộc cấp mình quản lý để xử lý theo quy định; nếu cố tình che giấu các trường hợp vi phạm về quản lý đầu tư sẽ chịu trách nhiệm liên đới trước pháp luật về các sai phạm và hậu quả gây ra. 

Hằng năm trên cơ sở báo cáo tổng hợp, đề xuất của cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư), Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định xử lý đối với các chủ chương trình, chủ đầu tư vi phạm quy định về giám sát và đánh giá đầu tư theo các hình thức: Khiển trách, cảnh cáo; Thay chủ chương trình, chủ đầu tư; Không giao làm chủ đầu tư các dự án khác.

Nguồn: Văn bản số 893/UBND-KTTH, ngày 21/8/2018
Minh Thư