Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Niêm yết công khai bộ TTHC tỉnh An Giang

QUYẾT ĐỊNH số 1562 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khoáng sản thuộc thẩm quyền quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường

 

QUYẾT ĐỊNH số 1425 V/v công bố danh mục TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH số 1424 V/v công bố danh mục TTHC lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh AG

 

QUYẾT ĐỊNH số 1394 về công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

 

QUYẾT ĐỊNH số 1187 V/v công bố Danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

 

QUYẾT ĐỊNH số 1116 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

QUYẾT ĐỊNH Vsố 2541 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH Vsố 2541 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3045 Về việc công bố Danh mục TTHC cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh AG

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI BỔ SUNG; BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG Description:

 

Quyết định số 734 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang

 

Quyết định số 632 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính... của Sở Tư pháp tỉnh An Giang

 

Quyết định số 443 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang

 

Quyết định số 379; Quyết định số 3080; Quyết định số 459 về việc công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang

 

Quyết định số 374 về việc công bố danh mục TTHC cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định số 3586 và Quyết định số 1830 về việc công bố Bộ bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang

 

Quyết định số 3440 về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

 

Quyết định số 3240; QĐ số 1446; QĐ số 2045;Quyết định số 1404; QĐ số 71 về công bố Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

 

Quyết định số 2996 về việc công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh An Giang Description:

 

Quyết định số 2857 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyềt của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.