Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Niêm yết công khai bộ TTHC tỉnh An Giang

Quyết định về công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính An Giang

 

Quyết định số: 2139/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính An Giang

 

Quyết định số 1848 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bõ Lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang

 

Quyết định 1856 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trình Cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020

 

Quyết định 1488 về Công bố Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định 1429 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định 625 về việc công bố TTHC sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài Chính

 

QĐ 1094 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang

 

Quyết định 384 Về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; được thay thế; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang

 

Quyết định số: 339/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang

 

Quyết định 338 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH 294 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế

 

Quyết định số 734 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH số 2167 về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh AG

 

QUYẾT ĐỊNH số 2148 về công bố Danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh AG

 

QUYẾT ĐỊNH số 2107 về ban hành DM các TTHC thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

 

QUYẾT ĐỊNH số 2089 về ban hành DM các TTHC thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

 

QUYẾT ĐỊNH số 2065 về công bố Danh mục TTHC được ban hành mới,TTHC được thay thế, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động K/H và C/N thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

 

QUYẾT ĐỊNH số 2054 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH số 2053 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh An Giang

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.