Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

Kế hoạch Thực hiện KL số 06-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện CT số 50-CT/TW của BBT khóa IX về “Đẩy mạnh PT và UDCNSH phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”

 

Quyết định 56 Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo QĐ số 22/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của .....Long Xuyên và thành phố Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang

 

Quyết định số: 53 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định số 55 Sửa đổi,bổ sung một số điều Quy chuẩn kỹ thuật: Chỉ tiêu và mức giới hạn ATTP sản phẩm cá khô và mắm cá An Giang được ban hành kèm theo QĐ số 53/2009/QĐ-UBND ngày 24/11/2009

 

Quyết định số 2608 Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang

 

Quyết định Số:5748 Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Thoại Sơn

 

QUYẾT ĐỊNH số 2674 Công bố Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH số 2609 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tiểu Ban, Tổ Giúp việc và Tổ Điều phối thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp tỉnh An Giang đến 2020

 

QUYẾT ĐỊNH số 58 Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH số 2649 Ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước trong việc quản lý luật sư và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH Số:39 Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương và quy định về vốn đối ứng của địa phương đối với Chương trình mục tiêu quốc gia ...

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 57 Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Phê duyệt số 2612 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh An Giang

 

CHỈ THỊ Số:2617 Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018

 

Quyết định số 45 Về việc bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 17, khoản 3, khoản 4 Điều 23 và Điều 25 của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc ...

 

Quyết định số 3564 V/v ủy quyền thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

 

Quyết định số 2774 Phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” năm 2017

 

Quyết định số 2673 Về việc đính chính Bộ Đơn giá xây dựng công trình

 

Chỉ thị số 2681 Về việc tăng cường thực hiện chỉ tiêu bao phủ số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017

 

Quyết định số 66 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.