Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Niêm yết công khai bộ TTHC tỉnh An Giang

Quyết định số 3440 về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

 

Quyết định số 3240; QĐ số 1446; QĐ số 2045;Quyết định số 1404; QĐ số 71 về công bố Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

 

Quyết định số 2996 về việc công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh An Giang Description:

 

Quyết định số 2857 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyềt của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Quyết định số 2805 về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang

 

Quyết định số 2764 Về việc công bố danh mục TTHC cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh AG

 

Quyết định số 2751 và QĐ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 24/2016 về việc công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

 

Quyết định số 2572 về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định số 2552 và Quyết định số 3910 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh An Giang

 

Quyết định số 2494 về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 

Quyết định số 2350; Quyết định số 2698; Quyết định số 3226 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

 

Quyết định số 2225 về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang

 

Quyết định số 2115 và Quyết định số 2410 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

 

Quyết định số 2114 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang

 

Quyết định số 1945; Quyết định số 377; Quyết định số 3227 về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

 

Quyết định số 1866 về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc chức năng quản lý của Sở Tư Pháp

 

Quyết định số 1745; Quyết định số 1277 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang

 

Quyết định số 1639 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang

 

Quyết định số 1617 về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định số 1487 và Quyết định số 2846 về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.