Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

QUYẾT ĐỊNH Số: 1146/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 4 năm 2017 Về việc Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2017 của tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

 

Kế hoạch về việc thực hiện đồ án Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

 

QUYẾT ĐỊNH Đính chính Bộ Đơn giá Xây dựng công trình-Phần Xây dựng

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 92/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng phà trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt tạm thời Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch “Thực hiện công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2017”

 

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 187/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2017 Phê duyệt tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH Thực hiện Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh về việc quy định mức thu...

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 94/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 93/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 90/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 Quy định giá dịch vụ sử dụng cầu Mỹ Luông - Tấn Mỹ,huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 89/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 Quy định giá dịch vụ sử dụng cầu Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 88/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 Thực hiện Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí ...

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 87/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 Thực hiện Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 09 /12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp các loại lệ phí

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 86/2016/QĐ-UBND ngày22/12/2016 Thực hiện Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND 9/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí ...

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 84/2016/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ các Quyết định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 83/2016/QĐ-UBND Bãi bỏ Quy định tổ chức vận động đóng góp, thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh ngày 22 tháng 12 năm 2016

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.