Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Thông báo kết quả điểm kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017

29/03/2018

THÔNG BÁO

Về kết quả điểm kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017


Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi tuyển công chức tại Tờ trình số 17/TTr-HĐTTCC ngày 28 tháng 3 năm 2018 về việc công nhận và thông báo kết quả điểm kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017;

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất công nhận kết quả điểm kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 và Thông báo niêm yết kết quả điểm thi của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2017, cụ thể như sau:

1. Danh sách kết quả điểm của các thí sinh theo số báo danh được niêm yết tại Sở Nội vụ và đăng tại Cổng thông tin điện tử của tỉnh http://angiang.gov.vn và Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh An Giang http://sonoivu.angiang.gov.vn.

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký thông báo, các thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả các bài thi đến Hội đồng Thi tuyển công chức (thông qua Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Hội đồng). Phí chấm phúc khảo là: 150.000 đồng/bài thi (theo quy định tại Thông tư  số 228/2016/TT-BTC). 

Đơn và phí chấm phúc khảo nộp trực tiếp tại Hội đồng Thi tuyển công chức (thông qua Sở Nội vụ). Địa chỉ: số 05 Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hội đồng Thi tuyển công chức không nhận đơn phúc khảo bằng thư điện tử, fax, talex và các đơn phúc khảo nộp sau thời hạn nêu trên.

Chủ tịch UBND tỉnh thông báo đến các thí sinh và cơ quan liên quan biết./.


DSKetQuaDiem-CaoDang-TrungCap-LoaiD
DSKetQuaDiem-CongNgheThongTin
DSKetQuaDiem-CongThuong
DSKetQuaDiem-NoiVu
DSKetQuaDiem-TaiNguyenMoiTruong
DSKetQuaDiem-ThanhTra
DSKetQuaDiem-TheDucTheThao
DSKetQuaDiem-TuPhap
DSKetQuaDiem-VanHoa-DuLich-QLDS
DSKetQuaDiem-VanThuLuuTru
DSKetQuaDiem-XayDung
DSKetQuaDiem-yTe
DSKetQuaDiemDanSo-KHHGD
DSKetQuaDiemDanToc
DSKetQuaDiemGiaoThongVanTai
DSKetQuaDiemHanhChinhTongHop
DSKetQuaDiemKeHoachDauTu
DSKetQuaDiemKhoaHoc-CongNghe
DSKetQuaDiemLaoDongThuongBinhXaHoi
DSKetQuaDiemNgoaiVu
DSKetQuaDiemNongNghiep-PTNT
DSKetQuaDiemTaiChinhKeToan

Thông báo số 140/TB-UBND tải về tại đây

Mẫu đơn Phúc khảo tải về tại đây  thông báo kết quả điểm kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017

các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh