Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến Dự thảo Quy chế quản lý và vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến.

02/04/2018

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chinh phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chinh phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cưa, cơ chế một cưa liên thông tại cơ quan hành chinh nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết điṇ h số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chinh phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tuc̣ hành chính qua dịch vụ bưu chinh công ich;

Thưc̣ hiêṇ Chương trình công tác số 10/CTr-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về Chương trình công tác năm 2018,

Sở Thông tin và Truyề n thông đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành “Quy chế quản lý và vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh An Giang”, dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28/11/2012 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tiếp nhận hồ sơ qua Cổng thông tin điện tư tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tuc̣ hành chính b ằng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh An Giang;

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 về quản lý cơ sở dữ liệu tra cứu tình trạng hồ sơ trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc thay thế Phụ lục phiếu nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chinh kèm theo Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xa, thành phố nghiên cứu đóng góp, bổ sung ý kiến nhằm hoàn chỉnh Dự thảo.

Văn bản đóng góp ý kiến của các cơ quan , đơn vi ̣vui lòng ký số hoăc̣ scan gử i về Sở Thông tin và Truyền thông trên phần mềm quản lý văn b ản và địa chỉ email : sotttt@angiang.gov.vn, ndthuan@angiang.gov.vn (không gử i văn bản giấy ) đến hết ngay 11/4/2018 đê Sở Thông tin và Truyền thông tổn g hơp̣ hoàn chỉnh dự thảo. Rất mong sự quan tâm và đóng góp ý kiến của quý cơ quan, đơn vị.

Tải về văn bản Dự thảo

các tin khác