Chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư xây dựng hệ thống trạm bơm điện trên địa bàn tỉnh An Giang

Cập nhật : 07/02/2014 | 11:21
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    

Khuyến khích đầu tư


Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống trạm bơm điện trên địa bàn tỉnh bằng nhiều nguồn vốn đầu tư hợp pháp theo quy định của pháp luật.


Hỗ trợ đầu tư và xác lập quyền khai thác


1. Hỗ trợ đầu tư


a) Các dự án đầu tư xây dựng hệ thống trạm bơm điện sẽ được Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tỉnh An Giang tiếp nhận hồ sơ trình Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét cho vay vốn đầu tư hoặc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.


b) Trường hợp Ngân hàng Phát triển Việt Nam không cân đối được nguồn vốn để cho vay hoặc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư thì Ngân sách tỉnh sẽ xem xét thực hiện hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho phần vốn vay ngân hàng thương mại để đầu tư xây dựng hệ thống trạm bơm điện trong thời hạn ba năm.


Mức hỗ trợ lãi suất được tính trên dư nợ vay tại Ngân hàng thương mại nhân với 50% của lãi suất tín dụng đầu tư của Nhà nước trong từng thời điểm do Bộ Tài chính quy định

.

c) Hoạt động đầu tư đường dây trung thế và trạm biến áp phân phối của Công ty Điện lực 2 cũng như của các tổ chức, cá nhân đầu tư theo điểm a khoản 2 Điều 1 của Quy định này (có hình thức đầu tư giống nhau), về cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư sẽ được thực hiện theo thỏa thuận như của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Công ty Điện lực 2 hiện nay.


2. Xác lập quyền khai thác


a) Nhà đầu tư tại Điều 2 Quy định này khi đầu tư xây dựng hệ thống trạm bơm điện nêu tại điểm c khoản 2 Điều 1 có quyền khai thác trạm bơm điện từ 07 (bảy) đến 12 (mười hai) năm.

Thời hạn khai thác cụ thể được thỏa thuận bằng văn bản giữa nhà đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp huyện.


b) Có hai trường hợp kết thúc quyền khai thác trạm bơm điện trước thời hạn theo thỏa thuận giữa nhà đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp huyện:


- Do nhà đầu tư vi phạm những thỏa thuận với Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc vi phạm thỏa thuận với hộ dân sử dụng dịch vụ tưới tiêu theo hợp đồng cung cấp dịch vụ;


- Có ý kiến thống nhất bằng hoặc trên 80% số hộ dân sử dụng dịch vụ tưới tiêu trong vùng dự án trạm bơm điện để nhận lại quyền khai thác trực tiếp với các hình thức tổ hợp tác theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn này, nhà đầu tư cũng đã có thời gian khai thác ít nhất là 2/3 thời gian quyền khai thác tại điểm a khoản 2 Điều 4 Quy định này.


Việc chấm dứt trước thời hạn này sẽ được xem xét để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư trước đó. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thống nhất với Ủy ban nhân dân cấp huyện để có hướng dẫn cụ thể.


b) Hết thời hạn khai thác trạm bơm điện, Ủy ban nhân dân cấp huyện định giá và xác lập quyền sở hữu cho hợp tác xã hoặc tổ hợp tác nơi đặt hệ thống trạm bơm.


c) Khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong bộ hồ sơ đăng ký đầu tư phải có văn bản thỏa thuận nêu tại điểm a khoản 2 Điều này.


Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư


1. Quyền của nhà đầu tư


Được hưởng các chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư theo Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.


2. Nghĩa vụ của nhà đầu tư


a) Chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư, điện lực và pháp luật khác có liên quan trong quá trình thực hiện dự án đầu tư;


b) Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành và Quy định này;


 c) Trong trường hợp Điện lực tỉnh An Giang vay vốn ngân hàng để thực hiện đầu tư đường dây trung thế, trạm biến áp phân phối thì nhà đầu tư có nghĩa vụ thu phí dịch vụ tưới tiêu từ các hộ dân thuộc khu vực dự án, nộp vào tài khoản tiền gửi của cấp huyện để Điện lực tỉnh An Giang trả vốn vay và lãi vay ngân hàng. 


Mức thu theo thoả thuận giữa Uỷ ban nhân dân cấp huyện, nhà đầu tư trạm bơm điện và các hộ dân thuộc khu vực dự án nhưng không thấp hơn tống số tiền mà tỉnh cam kết hỗ trợ Công ty Điện lực 2 trả nợ và lãi vay ngân hàng hàng năm.


d) Thỏa thuận với Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành về thời hạn khai thác trạm bơm điện quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy định này.


Ưu đãi đầu tư


1. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (gồm các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, Tân Châu và Thoại Sơn):


a) Thuế thu nhập doanh nghiệp:


- Áp dụng thuế suất 10% trong 15 (mười lăm) năm kể từ năm doanh nghiệp có doanh thu.


- Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 (bốn) năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 (chín) năm tiếp theo.


b) Đất đai:


- Nếu thuê đất: miễn tiền thuê đất 15 (mười lăm) năm kể từ khi xây dựng hoàn thành đưa vào hoạt động.


- Nếu được giao đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất: giảm 50% tiền sử dụng đất.


c) Thuế nhập khẩu:


Được miễn thuế nhập khẩu theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu và các Văn bản hướng dẫn thi hành.


d) Tín dụng: 


Được hỗ trợ đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy định này.


đ) Được chuyển lỗ và trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau (thời gian chuyển lỗ không quá 05 năm).


2. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (gồm các huyện Chợ Mới, Châu Thành, Châu Phú và Phú Tân):


a) Thuế thu nhập doanh nghiệp:


- Áp dụng thuế suất 20% trong 10 (mười) năm kể từ năm doanh nghiệp có doanh thu.


- Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 02 (hai) năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 (bốn) năm tiếp theo.


b) Đất đai:


- Nếu thuê đất: miễn tiền thuê đất 11 (mười một) năm kể từ khi xây dựng hoàn thành đưa vào hoạt động.


- Nếu được giao đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất: giảm 30% tiền sử dụng đất.


c) Thuế nhập khẩu:


Được miễn thuế nhập khẩu theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu và các Văn bản hướng dẫn thi hành.


d) Tín dụng: 

Được hỗ trợ đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy định này.


đ) Được chuyển lỗ và trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau (thời gian chuyển lỗ không quá 05 năm).


3. Dự án đầu tư thực hiện tại thị xã Châu Đốc và thành phố Long Xuyên:


a) Đất đai:


- Nếu thuê đất: miễn tiền thuê đất 03 (ba) năm kể từ khi xây dựng hoàn thành đưa vào hoạt động.


- Nếu được giao đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất: giảm 20% tiền sử dụng đất.


b) Thuế nhập khẩu:


Được miễn thuế nhập khẩu theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu và các Văn bản hướng dẫn thi hành.


c) Tín dụng:

Áp dụng chính sách hỗ trợ đầu tư của địa phương nêu tại điểm b khoản 1 Điều 4.