Chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở dành cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê, nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang.

Cập nhật : 07/02/2014 | 11:27
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    

Phạm vi điều chỉnh


1. Đối với nhà ở dành cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê (sau đây gọi tắt là nhà ở công nhân), bao gồm:


a) Các dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hoặc doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp được giao đồng thời làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng khu nhà ở công nhân (sau đây gọi tắt là Chủ đầu tư cấp I);


b) Các dự án nhà ở công nhân do Chủ đầu tư cấp I tự đầu tư xây dựng;


c) Các dự án nhà ở công nhân do Doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp hoặc Doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở (sau đây gọi tắt là Chủ đầu tư cấp II) đầu tư xây dựng trên khu đất đã được đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh;


d) Các dự án nhà ở cho công nhân được thực hiện trên quỹ đất trích từ quỹ đất xây dựng nhà ở thương mại theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê (sau đây gọi tắt là Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg). 


2. Đối với nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị (sau đây gọi tắt là nhà ở thu nhập thấp), bao gồm: 


a) Các dự án nhà ở thu nhập thấp xây dựng từ quỹ đất tự tạo đã có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật;


b) Các dự án nhà ở thu nhập thấp xây dựng từ quỹ đất được trích từ quỹ đất trong phạm vi dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;


c) Các dự án nhà ở thu nhập thấp để cho thuê, thuê mua được xây dựng từ quỹ đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Đối tượng áp dụng


1. Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2009.


2. Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Đầu tư.


3. Các loại hình Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2003. 


4. Các đơn vị sự nghiệp hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ.


Điều kiện để được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư


1. Các nhà đầu tư có nhu cầu tham gia đầu tư xây dựng dự án nhà ở công nhân, nhà ở thu nhập thấp phải đăng ký với Ủy ban nhân dân tỉnh để được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định tại chương II của Quy định này. 

Trình tự, thủ tục đăng ký ưu đãi đầu tư theo quy định tại Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp.


2. Không được tính các khoản ưu đãi của Nhà nước vào giá bán, giá cho thuê, thuê mua đối với nhà ở thu nhập thấp và giá cho thuê đối với nhà ở công nhân.


3. Giá cho thuê nhà ở công nhân và giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.


4. Đảm bảo đúng đối tượng được quy định tại Điều 8 Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg đối với nhà ở công nhân và tại Điều 6 Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg đối với nhà ở thu nhập thấp. 


5. Tuân thủ đúng trình tự, thủ tục xác định đối tượng và thực hiện việc mua, thuê, thuê mua, mua trả góp nhà ở thu nhập thấp quy định tại Điều 7 Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg đối với nhà ở thu nhập thấp.CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ 


Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở công nhân, nhà ở thu nhập thấp đã đăng ký và được cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi sau:


 Ưu đãi về quy hoạch sử dụng đất và một số thủ tục về xây dựng


1. Được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất lên 1,5 lần so với Quy chuẩn quy hoạch xây dựng hiện hành. 


2. Không khống chế số tầng nhưng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


3. Được cung cấp miễn phí các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình về nhà ở công nhân, nhà ở thu nhập thấp cũng như các tiến bộ khoa học về kỹ thuật thi công, xây lắp nhằm giảm giá thành xây dựng công trình;


4. Được áp dụng hình thức tự thực hiện nếu có đủ năng lực theo quy định của pháp luật hoặc chỉ định thầu đối với các hợp đồng tư vấn, thi công xây lắp và mua sắm thiết bị.


Ưu đãi về tiền sử dụng đất


Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong phạm vi dự án theo quy định của pháp luật.


Ưu đãi về thuế 


1. Được áp dụng thuế suất ưu đãi thuế giá trị gia tăng phù hợp theo quy định cụ thể của Chính phủ tại thời điểm thực hiện dự án đầu tư.


2. Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 5 năm tiếp theo và được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp;


3. Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo và được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở công nhân.


Hỗ trợ về tín dụng


1. Được vay vốn tín dụng ưu đãi hoặc hỗ trợ lãi suất theo quy định.


2. Tùy thuộc vào tính chất, mục tiêu của dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ lãi vay.


Hỗ trợ về hạ tầng kỹ thuật đấu nối 


1. Được Nhà nước hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án (giao thông, cấp điện, cấp thoát nước và hệ thống thông tin liên lạc).


2. Được Nhà nước hỗ trợ đầu tư công trình hạ tầng xã hội phù hợp quy hoạch chi tiết