Chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang

Cập nhật : 07/02/2014 | 11:10
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    

Lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường


Các lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường được khuyến khích đầu tư tại Quy định này bao gồm:


1. Thu gom, vận chuyển rác thải;


2. Xử lý rác thải;


3. Thu gom, vận chuyển chất thải rắn nguy hại (kể cả chất thải y tế);


4. Xử lý chất thải rắn nguy hại (kể cả chất thải y tế);


5. Xử lý nước thải sinh hoạt tập trung;


6. Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ phân tán;


7. Xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh;


8. Sản xuất năng lượng tái tạo từ sức gió, ánh sáng mặt trời, thuỷ triều, địa nhiệt, năng lượng sinh học, sản xuất năng lượng sạch từ việc tiêu huỷ chất thải ô nhiễm môi trường;


9. Cơ sở hoả táng, điện táng;


10. Cơ sở quan trắc và phân tích môi trường;


11. Các hoạt động khác quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ.


Tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn


1. Tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của từng lĩnh vực đầu tư nêu tại Điều 3 được quy định này thực hiện theo mục V Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn các cơ sở được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ);


2. Ưu đãi đầu tư được xác nhận cho các dự án đầu tư đáp ứng được quy định tại khoản 1 Điều này.

KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Giao đất, cho thuê đất


1. Được giao đất hoặc cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình bảo vệ tài nguyên và môi trường theo các hình thức:


  a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất;
  b) Cho thuê đất và miễn tiền thuê đất;

  c) Giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất.


2. Riêng đối với đất đô thị, đất ở:


  a) Nếu giao đất được giảm 30% tiền sử dụng đất;

  b) Nếu thuê đất được miễn tiền thuê đất bảy năm kể từ khi ký hợp đồng thuê đất.


3. Trường hợp nhà đầu tư đã ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án bảo vệ tài nguyên và môi trường theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt (kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành) thì số kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã đầu tư đối với diện tích đất phục vụ hoạt động dự án sẽ được ngân sách nhà nước hoàn trả.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể, công khai thủ tục, thời gian hoàn trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các chủ đầu tư dự án xã hội hóa;


4. Trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất nhưng nhà đầu tư có nguyện vọng được thực hiện theo phương thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án đầu tư (không thực hiện theo quy định miễn giảm tiền sử dụng đất) thì được thực hiện theo quy định hiện hành về thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và được trừ chi phí bồi thường đất, hỗ trợ đất đã ứng trước (nếu có) vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp.


Trong trường hợp này nhà đầu tư được tính giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền thuê đất vào giá trị tài sản của dự án đầu tư và có các quyền và nghĩa vụ như tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai;


5. Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng đăng ký lựa chọn một địa điểm để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường thì thực hiện chọn nhà đầu tư theo phương thức đấu thầu để lựa chọn dự án đáp ứng cao nhất các tiêu chí về quy mô, chất lượng, hiệu quả.

Việc đấu thầu dự án thuộc trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài nguyên và Môi trường;


6. Nhà đầu tư sử dụng đất hợp pháp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được Nhà nước bảo hộ quyền sử dụng đất hợp pháp, quyền sở hữu nhà và tài sản theo quy định của pháp luật. Trình tự và thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai;


7. Việc sử dụng đất của nhà đầu tư phải đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch và đúng các quy định của pháp luật về đất dai. Khi hết thời hạn giao đất, thuê đất nếu nhà đầu tư không có nhu cầu tiếp tục sử dụng, bị giải thể, chuyển đi nơi khác thì phải trả lại đất đã được giao cho nhà nước; trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, không có hiệu quả thì nhà nước sẽ thu hồi lại đất đồng thời phải nộp ngân sách nhà nước toàn bộ tiền thuê đất được miễn theo giá đất tại thời điểm bị thu hồi đối với thời gian sử dụng đất không đúng mục đích, và phải nộp ngân sách nhà nước những khoản mà nhà đầu tư đã được ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP;


8. Khi được nhà nước giao đất và miễn thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất và miễn thu tiền thuê đất, nhà đầu tư không được tính giá trị đất đang sử dụng vào giá trị tài sản của dự án đầu tư và không được dùng đất làm tài sản thế chấp để vay vốn;


9. Nhà đầu tư không được chuyển nhượng đất đã được Nhà nước giao để thực hiện dự án bảo vệ tài nguyên và môi trường. Trường hợp được chuyển nhượng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải bảo đảm việc sử dụng sau chuyển nhượng không làm thay đổi mục đích sử dụng đất phục vụ hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường. Trong trường hợp này Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc thu hồi lại đất đã giao cho chủ đầu tư cũ để giao đất hoặc cho thuê đất đối với chủ đầu tư mới theo quy định của của pháp luật hiện hành về đất đai;


10. Đối với đất nhận chuyển nhượng hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư được tính giá trị quyền sử dụng đất đang sử dụng vào tài sản của dự án đầu tư và được khấu hao thu hồi vốn đầu tư theo quy định của pháp luật.


Lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu


1. Nhà đầu tư được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn với đất; được miễn các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn với đất. 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định miễn, giảm phí sử dụng hạ tầng theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường.


2. Nhà đầu tư được ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu và các quy định hiện hành.


Về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp


Thực hiện theo mục VI Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (sau đây gọi tắt là Thông tư số 135/2008/TT-BTC).


Chính sách ưu đãi về tín dụng


Nhà đầu tư thuộc phạm vi, đối tượng quy định tại Điều 1 và Điều 2 của quy định này được vay vốn tín dụng đầu tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư theo quy định về tín dụng đầu tư của nhà nước (Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ và Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính). 


Chính sách huy động vốn


Thực hiện theo mục VII Thông tư số 135/2008/TT-BTC.


Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế


Người lao động thuộc các dự án bảo vệ tài nguyên và môi trường được thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, về lao động.


Khen thưởng


1. Tập thể và người lao động hoạt động trong các dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường có thành tích xuất sắc được Nhà nước khen thưởng theo quy định của pháp luật. 


2. Các cá nhân, tập thể tham gia đóng góp cho các hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường được Nhà nước ghi nhận, khuyến khích và khen thưởng theo quy định của pháp luật.


3. Sở Nội vụ hướng dẫn quy trình, thủ tục xét, khen thưởng các danh hiệu thi đua đối với các cá nhân, tập thể tham gia đóng góp cho hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường quy định tại khoản 1 và 2 Điều này.


Dẫn chiếu khuyến khích và ưu đãi đầu tư


Ngoài các chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư được quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nhà đầu tư còn được hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ và Thông tư số 230/2009/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính.