Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Cập nhật : 09/01/2017 | 02:07
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Người đã để lại những luận điểm rất quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc; những chỉ đạo quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.
 Thứ nhất, Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định hàng đầu để đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi. Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề: Cách mệnh trước hết phải có đảng cách mệnh và “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy”. Từ đó, Người đã sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam, chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, có khả năng đoàn kết “tập hợp”, “lôi kéo” các tầng lớp nhân dân khác đứng lên làm cách mạng. 
 
Thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp của chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Hồ Chí Minh đã viết  “Chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930”.  Nhờ đó, Đảng ta đã lãnh đạo công nhân và quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng. Thực tiễn phong trào cách mạng Việt Nam cũng như phong trào cách mạng thế giới đã kiểm nghiệm và chứng minh luận điểm của Người là hoàn toàn đúng đắn.
 
Thứ ba, từ luận điểm phải kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước để hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam, cho thấy Hồ Chí Minh đã hiểu rõ vai trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân, đồng thời phê phán những quan điểm sai trái không thấy rõ vai trò và sứ mạng lịch sử của giai cấp công nhân, hoặc chỉ thiên về công nông mà không thấy rõ vai trò của các tầng lớp, giai cấp khác tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân. Hồ Chí Minh đã kết luận: “Đảng ta là đảng của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc, không thiên tư, thiên vị”. 
 
Thứ tư, Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin “làm cốt”. Bởi  vì “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Nhưng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin “làm nòng cốt” theo Bác là phải nắm vững tinh thần, lập trường, quan điểm và phương pháp, tuyệt không giáo điều, rập khuôn, máy móc…; đồng thời thâu thái những tinh hoa của văn hóa dân tộc và nhân loại.
 
Thứ năm, Hồ Chí Minh đã tiếp thu những nguyên lý xây dựng Đảng của V.I.Lênin để  xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam theo những nguyên tắc Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản; đó là:
 
(1) Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản nhất để xây dựng Đảng cộng sản, không biến Đảng thành một câu lạc bộ. Dân chủ và tập trung là hai mặt có quan hệ gắn bó và thống nhất với nhau; tập trung trên cơ sở dân chủ, theo nguyên tắc thiểu số phải phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, mọi đảng viên phải chấp hành vô điều kiện nghị quyết của Đảng. Người đặc biệt nhấn mạnh đến dân chủ nội bộ, vì có dân chủ trong Đảng mới có thể nói đến dân chủ trong xã hội, mới định hướng cho việc xây dựng một chế độ dân chủ triệu lần dân chủ hơn chế độ tư bản chủ nghĩa.
 
(2) Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Bởi theo Bác “Lãnh đạo không tập thể, thì sẽ đi đến cái tệ bao biện, độc đoán, chủ quan. Kết quả là hỏng việc. Còn không cá nhân phụ trách thì dẫn đến không ai chịu trách nhiệm.
 
(3). Nguyên tắc tự phê bình và phê bình được Hồ Chí Minh coi là nguyên tắc sinh hoạt của Đảng; là quy luật phát triển của Đảng; là vũ khí để rèn luyện đảng viên, nhằm làm cho mỗi người tốt hơn, tiến bộ hơn và tăng cường đoàn kết nội bộ hơn. Người nói: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó… là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.
 
(4) Hồ Chí Minh rất coi trọng việc xây dựng nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh và tự giác trong Đảng để nâng cao sức mạnh to lớn của Đảng: “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức để tạo nên sức nghiêm minh của cán bộ, đảng viên”. Theo Người, nghiêm minh là thuộc về tổ chức Đảng, còn tự giác là thuộc về mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên đối với Đảng. Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Mỗi đảng viên cần phải làm kiểu mẫu phục tùng kỷ luật, chẳng những kỷ luật của Đảng, mà cả kỷ luật của các đoàn thể nhân dân và của cơ quan chính quyền cách mạng”.
 
(5) Đoàn kết, thống nhất trong Đảng là một nguyên tắc quan trọng của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng. Trong di chúc, Người viết: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.
 
Thứ sáu, Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ thật trung thành của nhân dân; phải thường xuyên chăm lo củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và dân. Người nhấn mạnh: Lãnh đạo có nghĩa là làm đầy tớ. Đảng cầm quyền lại càng phải ý thức thật sâu sắc mình là đầy tớ nhân dân, chứ không phải người chủ của nhân dân, tự cho phép mình đứng trên dân, trên Nhà nước, trên pháp luật. 
 
Thứ bảy, Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới là nhằm làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất và năng lực trước những yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng. Người nhấn mạnh: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Vì vậy, trong điều kiện Đảng cầm quyền, Đảng phải đặc biệt quan tâm đến việc chỉnh đốn và đổi mới Đảng để hạn chế, ngăn chặn, đẩy lùi và tẩy trừ mọi tệ nạn do thoái hoá biến chất gây ra.
 
Trước lúc đi xa, Người còn căn dặn toàn Đảng: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân”.
 

Những luận điểm trên đây về công tác xây dựng Đảng của Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất sâu xa đối với Đảng ta và mỗi đảng viên cộng sản; nhất là trong thời điểm Đảng ta đang triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ./.


Quốc Khánh