An Giang: Ban hành Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017

Cập nhật : 05/01/2017 | 10:39
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 28/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 702/KH-UBND công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017 nhằm mục đích thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: hoạt động hòa giải ở cơ sở; xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước khóm, ấp.

 Trên cơ sở đó, tiếp tục nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, góp phần đưa công tác PBGDPL đi vào thực chất, ngày càng đạt hiệu quả cao. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 và Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân.


Kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ như sau: 


Một, Tiếp tục đổi mới công tác PBGDPL nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này; chú trọng biên soạn, phổ biến những nội dung liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế, các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân; thực hiện các biện pháp xã hội hóa công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào PBGDPL. 


Hai, Tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua và các văn bản pháp luật quan trọng khác có liên quan đến hoạt động của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức phù hợp. 


Ba, Tiếp tục triển khai thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. 


Bốn, Tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về PBGDPL. 


Năm, Triển khai quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 


Sáu, Công tác xây dựng và thực hiện quy ước của khóm, ấp trên địa bàn tỉnh. 


Bảy, Rà soát, kiểm tra tình hình xây dựng, khai thác và quản lý Tủ sách pháp luật; hướng dẫn trang bị, bổ sung, hỗ trợ sách pháp luật cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. 


Tám, Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác PBGDPL ở các cơ quan, đơn vị, địa phương và công tác hòa giải ở cơ sở; xét thi đua, khen thưởng trong công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở. 


Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác PBGDPL năm 2017 phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành và thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL.


Tin : HY
Nguồn KH số 702/KH-UBND ngày 28/12/2016